Công văn HỎA TỐC số: 249 /CCB v/v giữ ổn định tình hình chính trị, tư tưởng

Công văn HỎA TỐC số: 249 /CCB v/v giữ ổn định tình hình chính trị, tư tưởng

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CCB TP. HỒ CHÍ MINH

 Số: 249 /CCB

V/v giữ ổn định tình hình chính trị, tư tưởng

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

 

 

              Kính gửi: Thường trực Hội CCB các quận, huyện và khối “487”

 

      Những ngày qua, lợi dụng sự kiện kỳ họp thứ V, Quốc hội Khóa XIV, có đưa ra thảo luận về Dự án Luật Đặc khu, trong đó có nội dung về thời gian cho thuê đất là 99 năm! Một số người đã đưa ra những ý kiến phản bác thiếu tính xây dựng, cố ý làm nghiêm trọng hóa vấn đề , gây nên tâm trạng lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội. Thậm chí, có những kẻ quá khích đã lợi dụng việc này đưa ra những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước; kích động, lôi kéo, xúi giục tụ tập đông người gây rối an ninh chính trị, làm mất trật tự công cộng.

     

      Thực hiện Công văn số 198/CBV-TG, ngày 11.6.2018 của Trung ương Hội CCB Việt Nam về “Giữ ổn định tình hình chính trị tư tưởng”, Thường trực Hội CCB Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu Thường trực Hội CCB các quận, huyện và khối “487”: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, gia đình hội viên CCB và nhân dân trên địa bàn bình tĩnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động, lôi kéo của các phần tử xấu; tuyệt đối không nghe và không tham gia tụ tập đông người làm mất an ninh chính trị, trật tự địa bàn; Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước ta của các phần tử cơ hội, thù địch, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng trên địa bàn.

     

      Đề nghị các quận, huyện Hội và khối “487” triẻn khai kịp thời và báo cáo kết quả về Hội CCB Thành phố (qua Ban Tuyên giáo) trước 16.6.2018.

 

Nơi nhận:

– Hội CCB Việt Nam (b/c)

– TT Hội CCB quận, huyện và khối “487”;

– Các Ban Thành hội; Báo CCB TP;

– Lưu VT, BTG;

TM. THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Trần Thanh Huyền