Công văn Hội CCB TP về sơ kết, biểu dương khen thưởng Học tập & làm theo TT-ĐĐ-PC Hồ Chí Minh (2018)

Công văn Hội CCB TP về sơ kết, biểu dương khen thưởng Học tập & làm theo TT-ĐĐ-PC Hồ Chí Minh (2018)

Kính gửi:

 • Thường trực Hội Cựu chiến binh các quận – huyện Hội  
 • và đơn vị Khối “487” trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 1371-CV/BTGTU ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố, đề nghị Thường trực các cấp Hội khẩn trương triễn khai thực hiện một số công việc như sau:

 

 • Về sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 1.             1. Theo Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 26/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 54-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Quý IV hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện năm trước, xây dựng kế hoạch của năm sau.2. Nội dung sơ kết cần tập trung sơ kết:            – Kế quả thực hiện.            + Kết quả công tác tuyên truyền lồng ghép vơí công tác tuyên truyền miệng về các phong trào, các cuộc vận động, về chính sách xã hội hàng tháng cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân.            + Các nội dung xác định đột phá trong năm 2017, thực hiện có hiệu quả trong quá trình giải quyết các nhu cầu bức xúc trong cán bộ, hội viên cần được quan tâm đã làm trong năm có có hiệu quả.            + Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, hội viên trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 – BCT.            Các nội dung trên đánh giá giá mạnh, yếu, nguyên nhân, kiến nghị, đề nghị ( nếu có) và đề ra phương hướng trọng tâm năm 2018 thực hiện và lựa chọn điển hình tiên tiến báo cáo.
 •  
 •             + Lựa chọn các điển hình tập thể, các nhân biểu dương cấp mình, đề nghị biểu dương cấp trên trực tiếp và thành phố.
 •             + Vai trò của người đứng đầu trong các cấp Hội trong quá trình triển khai thực hiện trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018.
 •             + Các mô hình, chương trình của các cấp Hội triển khai trong năm có hiệu quả.
 •             + Việc phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức cho đảng viên, hôi viên học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018, thực hiện và đăng ký phấn đấu tại các chi bộ đảng bộ nơi cán bộ, hội viên sinh hoạt.
 •             – Công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp Hội.
 • – Tổ chức hội nghị sơ kết, kết hợp biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp 19 tháng 5 hàng năm.
 1. Tổ chức thực hiện:
 1. Cấp cơ sở:
 • Xây dựng sơ kết bằng văn bản theo các nội dung trên; lựa chọn các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu để biểu dương tại cơ sở; chọn 1 tập thể hoặc 1 cá nhân trong số biểu dương của cơ sở để đề nghị cấp trên cơ sở biểu dương.
 1. Cấp trên cơ sở: – Về biểu dương, ngoài số lượng cấp trên cơ sở biểu dương, mỗi tổ chức quận, huyện Hội và khối “487” bình chọn 01 tập thể hoặc 1 cá nhân đề nghị thành Hội hoặc thành phố biểu dương, khen thưởng- Xây dựng báo cáo sơ kết và tổ chức hội nghị năm 2018 (sẽ có kế hoạch và thông báo triệu tập) 1. Các quận huyện Hội báo cáo tổng hợp sơ kết về thành Hội để tổng hợp chuẩn bị nội dung hội nghị cấp thành Hội. 
 2.  
 3. 2. Báo cáo danh sách đối tượng đề nghị tuyên dương cấp thành hội hoặc thành phố ( kèm theo bản thành tích tập thể hoặc cá nhân theo mẫu đính kèm)
 4. III. Quy định báo cáo:
 5. Biểu dương các đồng chí có thành tích tiêu biểu do quận, huyện Hội và khối “487” giới thiệu và chọn 3 tập thể, 5 cá nhân thực sự xuất sắc tiêu biểu đề nghị thành phố biểu dương, khen thưởng (Các đối tượng biểu dương, khen thưởng về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh các cấp Hội xem xét trong các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2017 vừa qua được các cấp Hội khen thưởng từ cơ sở đến thành Hội nhưng có mặt tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05- BCT.
 6. 3. Cấp thành Hội:
 7. Xây dựng báo cáo và tổ chức hội nghi biểu dương cấp mình (có thể phối hợp với cấp ủy cùng cấp tổ chức hội nghị biểu dương.
 1. Đối với tập thể. Làm bản thành tích (theo mẫu), tập trung vào nội dung:            – Có những cách làm mới, sáng tạo; thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành, tại địa phương, cơ quan, đơn vị.             – Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng; tạo được sự chuyển biến rõ nét, kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị.             – Thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.             – Nêu được một số cách làm, mô hình của tập thể có sức lan tỏa tích cực, có thể học tập, tuyên truyền, nhân rộng nhằm thực hiện hiệu quả Chị thị 05-CT/TW. 
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. Đối với cá nhân. Làm bản thành tích (theo mẫu), tập trung vào nội dung:

                    – Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện thuyết phục trong kết quả thực hiện các nội dung đăng ký, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cá nhân.

            – Nêu được một số hành động, việc làm cụ thể có hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành đạo đức công vụ, gương mẫu, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; có sáng kiến, cải tiến, cải cách đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ … góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương, cơ quan, đơn vị.

            – Là gương có sức ảnh hưởng, tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực ở cơ quan, đơn vị, ngành nghề, địa phương, có thể nhân rộng, học tập trong thực tế; nếu là cán bộ, đảng viên thì lưu ý chọn các gương tiêu biểu có thành tích trong việc đấu tranh, phòng, chống suy thoái và thực hiện tốt phong cách, tác phong công tác của người đứng đấu, của cán bộ, đảng viên, là những gương liêm, chính.

*Chú ý thêm việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên mà các tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành xây dựng theo tiêu chí sát hợp từng đối tượng cán bộ, đảng viên, theo ngành nghề, vị trí công tác, lứa tuổi, giới, đặc điểm xã hội.

 1. c. Thời gian:

  Các cấp Hội tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp đơn vị mình trong đợt hoạt động kỹ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1911 – 19/5/2018) hoặc  kỷ niệm 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2018) và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Nên tổ chức trước Hội nghi biểu dương cấp Thành phố (19/5/2018)

 • Hồ sơ đề nghị:– Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng.(theo mẫu, gửi kèm theo)  – TT Thành Hội;  – Hội CCB 24 Q-H; Đơn vị Khối “487”;  

 

 1.                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH  Trần Thanh Huyền