ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẤP QUỐC GIA KC.15 – CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẤP QUỐC GIA KC.15 – CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

   Theo công văn số 12/ĐHQG-KHCN 05/01/2024 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long” , mã số KC.15/21-30, Trường kính đề nghị các Trưởng đơn vị phổ biến đến các Nhà khoa học và các Nhóm nghiên cứu thuộc đơn vị tiến hành đề xuất.

          Các đề xuất vui lòng hoàn thành nội dung theo mẫu Đề xuất A1/A2/A3 (mẫu A1-ĐXNV mới của Thông tư 06/2023/TT-BKHCN) đính kèm. Nhóm/Cá nhân đề xuất vui lòng xem chi tiết và xác định hướng nghiên cứu đề xuất phù hợp với Chương trình KC.15 (chi tiết Chương trình xem Quyết định số 3289/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2023).

  •        Thời gian nộp đề xuấttrước ngày 14/01/2024.
  • Phương thức nộp:qua hệ thống trực tuyến của ĐHQG: https://pms.vnuhcm.edu.vn/, Chủ nhiệm đề xuất dùng email hcmus đăng nhập vào hệ thống và nộp hồ sơ.

CV 12-TB dat hang CTKC15-final

Mẫu A1-ĐXNV TT06-2023-BKHCN

Mau A2-TT06-Dành cho DA SXTN

Mẫu A3-TT06-Dành cho Đề án