Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị tài sản trí tuệ

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị tài sản trí tuệ
Kính gửi: Quý Thầy/Cô
 
Thực hiện nhiệm vụ hoạt động sở hữu trí tuệ theo Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020 của nhà trường (được phê duyệt theo Quyết định số 563/QĐ-ĐHQG ngày 23/6/2017 và Quyết định số 648/QĐ-ĐHQG ngày 03/06/2019) đồng thời phục vụ công tác Kiểm định chất lượng của nhà trường, Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ đã tiến hành khảo sát hiệu quả áp dụng Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ (ban hành kèm theo Quyết định 1223/QĐ-KHTN ngày 19/9/2016) và tiến hành phân tích, đánh giá.
 
Dựa trên kết quả khảo sát và cơ sở Luật giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2019 và Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2019, Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ đã rà soát, xây dựng Dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ năm 2016 của nhà trường (vui lòng xem file đính kèm).
Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ trong công tác xây dựng văn bản quản lý nội bộ của nhà trường, Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy/Cô cho Dự thảo văn bản trên, cụ thể:
 
 
 
Thời gian góp ý: Từ thứ 3, ngày 01/10/2019 đến hết thứ 6, ngày 11/10/2019
Nội dung góp ý vui lòng gửi về Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ theo địa chỉ email: ttpcshtt@hcmus.edu.vn
 
Mong Quý Thầy/Cô dành thời gian xem và đóng góp ý kiến cho Dự thảo văn bản của nhà trường.
Chân thành cám ơn!
 
Trân trọng.