Giấy mời tham dự hội thảo “Định hướng nghiên cứu về bảo vệ tài nguyên, môi trường và các vùng sinh thái phục vụ phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang” do Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang tổ chức