Hội Sáng chế Việt Nam mời tham dự và tài trợ cho HT “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp”