Kê hoach 119 (22/3/2018) Hội CCB TPHCM về Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức

Kê hoach 119 (22/3/2018) Hội CCB TPHCM về Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức

KẾ HOẠCH

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức

Phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

 

– Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 03-KHTW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

– Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Kế hoạch số 224/KH-MTTQ-BTT của UBMTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, Hội Cựu chiến binh thành phố là thành viên. Thường trực thành Hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2018 như sau:

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.

 1. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong toàn Hội, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp Hội trong thực hiện nhiệm vụ.
 2. Các cấp Hội tiếp tục phối hợp với cấp ủy và các cơ quan chức năng đoàn thể cùng cấp tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn việc học tập làm theo với quá trình thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết TW 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả” trong hệ thống tổ chức của các cấp Hội.
 3. Chú trọng việc phát hiện, nhân rộng và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời khắc phục những hạn chế, tránh hình thức, thực hiện qua loa chiếu lệ.

NỘI DUNG THỰC HIỆN.

 1. Tổ chức học tập sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

        – Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các cán bộ, hội viên và nhân dân học tập và làm theo; tập trung chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

       – Tuyên truyền trên Báo Cựu chiến binh, tờ tin, chuyên mục, trang thông tin điện tử, thông qua công tác tuyên truyền miệng, lồng ghép tuyên truyền thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương; Thành phố và địa phương phát động. Tập trung vào các nội dung thiết thực gắn với thực tiễn đời sống, sinh hoạt, học tập của đơn vị và địa bàn dân cư; chú ý bồi dưỡng, nhận rộng các điển hình tiên tiến.

 1. Những nội dung cụ thể vận động cán bộ, hội viên nhân dân thực hiện.

       2.1. Người đứng đầu cán bộ chủ chốt các cấp Hội.

       Tự giác, gương mẫu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức trách nhiệm …. Qua đó giáo dục củng cố lòng tin, nâng cao tính tự giác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc làm theo trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ đứng đầu trong các cấp hội.

     2.2. Đối với cán bộ, hội viên các cấp.

     – Tiếp tục thực hiện các tiêu chí về tư cách của người cán bộ, hội viên Cựu chiến binh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần thể hiện trong việc thường ngày trong quan hệ giữa hội viên với hội viên, hội viên với nhân dân.

     – Đề cao trách nhiệm của cán bộ hội viên CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước, gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, thực hiện “trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau”. Chú trọng việc làm cụ thể, hướng cơ sở tiếp xúc lắng nghe cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cơ sở phản ảnh kịp thời cho các cấp có thẩm quyền giải quyết các bức xúc trong cán bộ hội viên và nhân dân không để nảy sinh tiêu cực.

       2.3. Cán bộ hội viên đối với các tầng lớp nhân dân.

       – Mỗi cán bộ, hội viên phải xây dựng tác phong quần chúng gần gũi, thương yêu, đoàn kết, hợp tác với mọi người quan tâm giúp đỡ mọi người nhất là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ứng xử văn minh nơi công cộng… cùng nhau giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của các thành viên trong mỗi gia đình hội viên và các gia đình nhân dân có lối sống trong sáng, lành mạnh.

 1. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, TW6 (khóa XII).

         3.1. Đưa chương trình phối hợp thống nhất hành động của các cấp Hội vào giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các cấp Hội phù hợp với các vấn đề địa phương đầu tư quan tâm giải quyết bằng các giải pháp mô hình sát với thực tế đòi hỏi của tình hình nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện.

       3.2. Tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước nhất là nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.                                  

       3.3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 và Quyết định 218 về lấy ý kiến đóng góp vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng nhằm đảm bảo phù hợp với nguyện vọng chính đáng hợp pháp của nhân dân.

        3.4. Hàng tháng trong sinh hoạt lãnh đạo, kiểm điểm thực hiện nghị quyết và triển khai phương hướng tháng sau; trong sinh hoạt các cấp hội và các chương trình hoạt động của mình các cấp Hội gắn nội dung học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 và TW6 (khóa XII) thành việc làm thương xuyên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng đồng thời cũng là nội dung thực hiện Chỉ thị 05-BCT/TW của các cấp Hội.   

 1. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         4.1. Đưa nội dung công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị vào kế hoạch kiểm tra của Ban kiểm tra các cấp và công tác kiểm tra công tác chuyên môn của thành Hội đối với các tổ chức Hội theo yêu cầu kế hoạch, chỉ tiêu công tác kiểm tra trong năm làm cơ sở cho đánh giá thực chất kết quả thực hiện.

        4.2. Thực hiện tốt nội dung sơ kết đánh giá kết quả năm 2018 và đề ra phương hướng năm 2019, tuyên dương các điển hình tiên tiến dịp 19/5 nhân ngày sinh nhật Bác hàng năm và tổng kết theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ chính trị; Ban Bí thư và Thành ủy khi có các văn bản hướng dẫn.

      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 1.     Ban Tuyên giáo thành Hội là đầu mối phối hợp với các Ban của thành Hội tham mưu giúp Thường trực triển khai đến các cấp Hội trực thuộc và làm tốt chức năng tuyên truyền việc tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05-BCT/TW và tuyên truyền chủ đề học tập năm 2018 và hướng dẫn các cấp Hội thực hiện. 
 2. Theo dõi, tổng hợp nhân rộng các chương trình, mô hình hoạt động có hiệu quả, có tính lan tỏa, tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm nhân rộng trong các cấp Hội vận dụng thực hiện đồng thời bồi dưỡng các tập thể, các nhân điển hình tiên tiến tuyên dương trong các cấp Hội nhân dịp sơ kết hàng năm.
 3. Theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện và chấp hành chế độ báo cáo nắm tình hình, kịp thời phát hiện các cấp Hội làm tốt để động viên khuyến khích đồng thời kịp thời phê phán chấn chỉnh các đơn vị làm chưa tốt nhằm nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch năm 2018.
 4. Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của cấp ủy trực tiếp và kế hoạch của thành Hội, căn cứ vào thực tiễn đặc điểm cụ thể của các cấp Hội triển khai xây dựng kế hoạch cấp mình, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện năm 2018.
 5. Thực hiện tốt chế độ báo cáo hàng quý lồng vào nội dung báo cáo công tác tuyên giáo, báo cáo 6 tháng và 1 năm bằng văn bản riêng gửi về thành Hội qua Ban Tuyên giáo theo địa chỉ Email: tgccbhcm@gmail.com  theo quy định đã được hướng dẫn.

Trên đây là kế hoạch về thực hiện Chỉ thị 05-BCT/TW năm 2018 của Thường Trực Hội CCB thành phố, các cấp Hội nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

– TT và các Ban cơ quan Thành hội;

– 24 quận, huyện và ĐV Khối “487” tt;

– Lưu: VT, BTG.

TM. THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Trần Thanh Huyền