Kế hoạch đào tạo khóa 2023 và môn chung mở trong HK2/2023-2024 tại cơ sở Linh Trung

Kế hoạch đào tạo khóa 2023 và môn chung mở trong HK2/2023-2024 tại cơ sở Linh Trung

Lưu ý chung:
+ Trường sẽ đăng ký học phần cho sinh viên K2023 các học phần bắt buộc. Sinh viên đăng ký các học phần: Anh văn, Tin học cơ sở (theo kế hoạch ngành), Thể dục và các môn tự chọn khác theo lịch đăng ký học phần của Trường.
+ Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra theo quy định hiện hành thì không đăng ký học các học phần Anh văn.

+ Sinh viên chú ý về các mốc thời gian của tiết học (mới).

+ Kế hoạch mở môn học ngành Toán học  K2023 (cập nhật lại)

Kế hoạch trong file đính kèm.

Kế hoạch mở học phần GD1_HK2_2023_2024_TKB_Hướng dẫn2