Kết quả học bổng Vallet năm 2021

Kết quả học bổng Vallet năm 2021

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VALLET NĂM 2021

STT Họ và tên MSSV
1 Phạm Nguyễn Diễm Ngọc 1711183
2 Hồ Nguyễn Huyền Thư 1711260
3 Nguyễn Tiến Phát 1712122
4 Hồ Nguyễn Hải Tuấn 1712247
5 Nguyễn Duy Khánh 1712524
6 Nguyễn Ngọc Băng Tâm 1712747
7 Phạm Trọng Thắng 1712760
8 Nguyễn Y Phụng 1713110
9 Lê Tấn Đăng Tâm 1751018
10 Nguyễn Đạt Thực 18110234
11 Nguyễn Đình Hoàng Phúc 18120143
12 Trương Trọng Lộc 18120197
13 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 18125037
14 Nguyễn Thành Nhân 18125041
15 Hoàng Xuân Nhật 18125042
16 Nguyễn E Rô 18125046
17 Nguyễn Trường Hải 18125128
18 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18130005
19 Nguyễn Thanh Phước 18130115
20 Nguyễn Xuân Triết 18140071
21 Võ Chí Tâm 18140095
22 Đoàn Châu Thành Vinh 18140097
23 Đoàn Linh Huy 18146012
24 Nguyễn Tiến Hoàng 19110001
25 Nguyễn Hoàng Khang 19110002
26 Đỗ Hữu Quân 19110160
27 Chu Đức An 19125001
28 Nguyễn Minh Quân 19140073