Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Tuấn Anh, NCS Trần Xuân Hồi

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Tuấn Anh, NCS Trần Xuân Hồi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1. NGUYỄN TUẤN ANH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa sinh học – 62 42 30 15, với đề tài “Nghiên cứu sự biểu hiện một số Oxa b-lactamase của Acinetobacter baumannii kháng Carbapenem phân lập ở khu vực Đông Nam bộvào lúc 9g00, ngày 21/7/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. TRẦN XUÂN HỒI, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân – 62 44 05 01, với đề tài “Nghiên cứu định liều chiếu trong cho nhân viên bức xạ đối với đồng vị I-131 dựa trên kỹ thuật lấy mẫu không khívào lúc 8g30, ngày 28/7/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM