Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý thư điện tử tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý thư điện tử  tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

____________

Số: 1478 /QĐ-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý thư điện tử
tại
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

           

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17/8/2016 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng Phòng Thông tin – Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành Quy định quản lý thư điện tử tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

–   Như điều 3;

–   Lưu: VT, TT-TT

HIỆU TRƯỞNG    

 

 (Đã ký)

Trần Linh Thước

 

 

Tải Quyết định và Quy định về việc ban hành Quy định quản lý thư điện tử  tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

 

{aridoc width=”900″ height=”800″}/attachments/article/174/1478.pdf{/aridoc}