Sở KH&CN TP.HCM thông báo vv chiêu sinh Chương trình Đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ năm 2019