Thẻ: Quy chế đào tạo

Quyết định 1754/QĐ-KHTN về việc sửa đổi, bổ sung Quy đinh học tiếng Anh Khóa 2016 và 2017
Bài viết

Quyết định 1754/QĐ-KHTN về việc sửa đổi, bổ sung Quy đinh học tiếng Anh Khóa 2016 và 2017

Căn cứ tình hình thực tế về trình độ tiếng Anh của sinh viên chưa đủ đáp ứng theo Quy định học tiếng Anh đối với khóa 2016 và 2017, Hiệu trưởng đã ra QĐ sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 5 và Điều 6 của Quy định này để tạo điều kiện thuận...