Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

Quy chế này áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy các khoá đào tạo, các đơn vị, cá nhân thuộc Trường có liên quan trong đào tạo trình độ đại học theo phương thức đào tạo tín chỉ (file đính kèm).