Quyết định 354/QĐ-KHTN về việc sửa đổi Quy định học tiếng Anh

Quyết định 354/QĐ-KHTN về việc sửa đổi Quy định học tiếng Anh

QĐ 354/QĐ-KHTN về việc sửa đổi quy định học tiếng Anh thay thế QĐ 1754/QĐ-KHTN đã ban hành trước đây.

Theo QĐ 354 có điểm mới như sau:

SV năm thứ 4 khi đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, seminar tốt nghiệp (hoặc học các môn thay thế) không xét đến điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh mà chỉ cần học đạt 4 học phần Anh văn trong chương trình đào tạo. SV xem quy định chi tiết trong file đính kèm.