TB ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG A, B, C NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2023-2025

TB ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG A, B, C NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2023-2025

Kính gởi:        

–  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

–  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

–  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM.

 

Theo công văn số 734/ĐHQG-KHCN ngày 27/4/2022 về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại A, B, C năm 2023 và giai đoạn 2023-2025, Trường kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN và Giám đốc TT phổ biến đến các Nhà khoa học triển khai việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 theo các lịch trình sau:

  1. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B:
  • Phương thức nộp hồ sơ đề tài loại A, B:

Chủ nhiệm nộp hồ sơ trực tuyến qua http://khcn2018.vnuhcm.edu.vn/ dùng email trường đăng ký tài khoản chủ nhiệm và vào email kích hoạt sử dụng. Trên hệ thống chỉ nhập LLKH của Chủ nhiệm, LLKH thành viên và hồ sơ khác (nếu có) thì upload.

Sau khi hoàn thành nộp trực tuyến, Chủ nhiệm cung cấp thêm thông tin đăng ký đề tài A,B theo link sau: https://forms.gle/tPTd5CFr5b4KQSxZ9

  • Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại A, Btrước 16g00 ngày 13/5/2022, gia hạn đến 16h00 ngày 17/5/2022

Lưu ý: Do có thể gặp lỗi khi gửi hồ sơ trực tuyến nên cần đăng ký sớm nhất có thể. Có vấn đề khi đăng ký hồ sơ online vui lòng chụp lại màn hình và gởi về email Nguyễn Việt Dũng (Ban KH&CN) nvdung@vnuhcm.edu.vn.

 

  1. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:
  • Phương thức nộp hồ sơ đề tài loại C:

Chủ nhiệm gửi File hồ sơ đăng ký định dạng .pdf qua email <hntanh@hcmus.edu.vn>. Lưu ý ghép [Thuyết minh + LLKH + Giấy phối hợp (nếu có)] thành 1 file .pdf và đặt tên <C2023 – Họ và tên Chủ nhiệm>.

Sau khi gửi email, Chủ nhiệm cung cấp thêm thông tin đăng ký đề tài C theo link sau: https://forms.gle/zy82jRmMhtarfavJ7

  • Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại Ctrước 16g00 ngày 20/5/2022.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM A, B, C BAO GỒMvui lòng sử dụng mẫu có cập nhật 2022 đính kèm thông báo nàybản giấy đóng cuốn sẽ có hướng dẫn nộp sau.

 

–       Thuyết minh đề cương (mẫu R00, R01);

–       Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chính (mẫu R03);

–       Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có).

 

Đề tài đăng ký phải phù hợp với Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Đồng thời, do có nhiều điểm mới nên Chủ nhiệm đăng ký đề tài cần phải xem kỹ các tiêu chí ưu tiên phê duyệt của ĐHQG-HCM trong công văn 734/ĐHQG-KHCN ngày 27/4/2022 và các phụ lục đính kèm.  

 

Lưu ý việc đánh giá thẩm định hoàn toàn dựa trên hồ sơ đăng ký. Vì vậy, cá nhân đăng ký đề tài cần chuẩn bị thuyết minh và hồ sơ thật chu đáo, xem chi tiết Điều 7 về tiêu chuẩn đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM và Điều 12 về tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài của QĐ số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.

 

Kính chào trân trọng.

*Đính kèm bản scan công văn số 80/KHTN-KH 28/4/2022 v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 thay cho bản giấy.

 

CHỦ NHIỆM VUI LÒNG ĐỌC MỘT SỐ HƯỚNG DẪN KHI VIẾT THUYẾT MINH Ở FILE ĐÍNH KÈM.