TB ĐỀ XUẤT CT NC TRỌNG ĐIỂM GẮN LIỀN VỚI NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

TB ĐỀ XUẤT CT NC TRỌNG ĐIỂM GẮN LIỀN VỚI NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

   Kính gởi:       

                  –  Ban chủ nhiệm Khoa;

                  –  Trưởng Phòng thí nghiệm;

                  –  Giám đốc Trung tâm;

                  –  Viện Trưởng.

 

  Theo công văn số 993/ĐHQG-KHCN ngày 05/6/2019 về việc đề xuất nộp hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh, Trường kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN, Giám đốc TT và Viện trưởng phổ biến và tinh chọn các nhóm nghiên cứu tại đơn vị tiến hành làm hồ sơ đề xuất.

  Tiêu chí xét chọn các đề xuất như sau:

  1. Đề xuất đáp ứng các nội dung tại hướng dẫn “xây dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM”;
  2. Ưu tiên các đề xuất của các nhóm nghiên cứu trẻ, có thành tích KH&CN nổi bật. 3. Ưu tiên các đề xuất thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia, gồm: Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 (gọi tắt chương trình 380); Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017 – 2025 (gọi tắt chương trình 562); Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”; Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình đổi mới sáng tạo; Chương trình hợp tác với Bộ KH&CN; Chương trình hợp tác với Thành phố. 

Thời hạn gởi đề xuất về Phòng KHCN: trước ngày 13/06/2019.

Hồ sơ gởi gồm có: 03 bản gốc Thuyết minh theo mẫu*, đồng thời gởi bản mềm qua email vtmthuan@hcmus.edu.vn.

Khi xây dựng hồ sơ, các nhóm đề xuất cần tham khảo công văn số 1152/ĐHQG-KHCN 22/06/2018 về việc ban hành hướng dẫn Xây dựng các chương trình NC trọng điểm gắn liền với nhóm NC mạnh tại ĐHQG-HCM*.

Kính chào trân trọng.

 TỆP ĐÍNH KÈM:

CV_993_Thong bao nop ho so Nhom NCM-190605104634.pdf

NCM_TM_chi-tiet-190605104634.docx

NCM_Trang-bia-TM-190605104634.docx