TB ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẤP QUỐC GIA TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2023

TB ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẤP QUỐC GIA TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gởi:        

–  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

–  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

–  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM.

 

Theo công văn số 735/ĐHQG-KHCN ngày 27/4/2022 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia trong kế hoạch năm 2023*, Trường kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN và Giám đốc TT phổ biến đến các Nhà khoa học triển khai việc đề xuất đến các Nhóm nghiên cứu thuộc đơn vị.

          Các đề xuất vui lòng hoàn thành nội dung theo mẫu Phiếu đề xuất A1 và bảng tóm tắt thông tin đề xuất*. Nhóm/Cá nhân đề xuất vui lòng xem và xác định đề xuất thuộc Chương trình/Đề án quốc gia nào theo Phụ lục của công văn 735 đính kèm.

 

  • Thời gian nộp đề xuấttrước 16g00 ngày 16/5/2022.
  • Hồ sơ cần nộp: 01 bản in Phiếu đề xuất có ký tên của Đại diện Nhóm/Cá nhân đề xuất, đồng thời gửi file .doc [Phiếu đề xuất + Bảng tóm tắt] qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn>. 

 

Kính chào trân trọng. 

 

*Đính kèm bản scan công văn số 81/KHTN-KH 28/4/2022 v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia trong kế hoạch năm 2023 thay cho bản giấy.