TB số 2 HN Xúc tác và Hấp thụ Toàn quốc lần thứ X “Xúc tác – Hấp thụ cho Công nghiệp Lọc Hóa dầu, năng lượng mới và phát triển bền vững”