TB v/v BÁO CÁO CÔNG BỐ KHOA HỌC & TÌNH HÌNH HỢP TÁC KH&CN 2019-2020

TB v/v BÁO CÁO CÔNG BỐ KHOA HỌC & TÌNH HÌNH HỢP TÁC KH&CN 2019-2020
Kính gởi:  
– BAN CHỦ NHIỆM KHOA;
– TRƯỞNG PTN;
– GIÁM ĐỐC TT; 
– VIỆN TRƯỞNG;
– CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY.

Theo công văn số  713/ĐHQG-KHCN ngày 27/4/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2019-2020, Phòng KHCN kính đề nghị Quý đơn vị/Cá nhân thực hiện báo cáo về:
 
1. Tình hình hoạt động hợp tác KH&CN 2019-2020 
Báo cáo qua file “Tình hình hoạt động hợp tác KHCN 2019-2020” đính kèm và gởi file về <vtmthuan@hcmus.edu.vn>
 
2. Kết quả công bố KH&CN 2019-2020 (sách/chương sách; tạp chí; kỷ yếu):
Có 2 phương thức báo cáo:
2. Báo cáo tiếp vào file Danh sách công bố 2019-2020 đính kèm, gõ chữ màu đỏ và gởi file về <vtmthuan@hcmus.edu.vn
Quý đơn vị/Cá nhân vui lòng xem trước các công bố 2019, 2020 đã được Phòng KHCN nhập rồi trong file Danh sách công bố 2019-2020, nếu công bố nào đã có trong danh sách thì không cần báo cáo nữa, nếu có chỉnh sửa bổ sung thì tô màu vàng các phần đã thay đổi và gởi lại email <vtmthuan@hcmus.edu.vn>.
 
Thời gian thực hiện báo cáo: từ nay đến ngày 19/5/2020.   
 
Phòng KHCN sẽ tổng hợp báo cáo gởi Ban KH&CN, ĐHQG-HCM. Thống kê Kết quả công bố KH&CN là cơ sở để các cấp phân bổ kinh phí hoạt động cũng như thực hiện nhiều đánh giá khác, vì tính chất quan trọng của báo cáo này, kính đề nghị Quý đơn vị/Cá nhân lưu ý thực hiện đầy đủ.
 
Lưu ý: Sau thời gian thực hiện báo cáo trên, Quý đơn vị/Cá nhân có thêm công bố mới có thể truy cập link trên và nhập liệu, Phòng KHCN luôn mở trang nhập liệu để công việc thu thập dữ liệu công bố luôn được liên tục và đầy đủ. Kính đề nghị Quý đơn vị phổ biến thông tin trên đến cán bộ tại đơn vị được rõ.

Trân trọng.


Phòng KHCN
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM