TB v/v báo cáo tình hình hợp tác và công bố KH&CN 2018-2019

TB v/v báo cáo tình hình hợp tác và công bố KH&CN 2018-2019
Kính gởi:  
– BAN CHỦ NHIỆM KHOA;
– TRƯỞNG PTN;
– GIÁM ĐỐC TT; 
– VIỆN TRƯỞNG;
– CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY.

Theo công văn số  668/ĐHQG-KHCN ngày 17/4/2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2018-2019, Phòng KHCN kính đề nghị Quý đơn vị/Cá nhân thực hiện báo cáo về:
 
1. Tình hình hoạt động hợp tác KH&CN 2018-2019
Báo cáo qua file “Tình hình hoạt động hợp tác KHCN 2018-2019” đính kèm và gởi file về <vtmthuan@hcmus.edu.vn>
 
2. Kết quả công bố KH&CN 2018-2019 (sách/chương sách; tạp chí; kỷ yếu):
Vui lòng vào link sau để nhập liệu báo cáo công bố KH&CN: https://www.hcmus.edu.vn/nghien-cuu/nhap-du-lieu-thong-tin-sach-tap-chi 
Quý đơn vị/Cá nhân vui lòng xem trước các công bố 2018, 2019 đã được nhập rồi trong 2 file gởi kèm, nếu công bố nào đã có thì không cần báo cáo nữa, nếu cần chỉnh sửa bổ sung thì tô màu cam các phần đã thay đổi và gởi lại email <vtmthuan@hcmus.edu.vn>.
Trường hợp Đơn vị/Cá nhân đã nhập báo cáo vào file mẫu exel rồi thì có thể gởi lại file exel, không cần nhập liệu online qua web nữa.
 
Thời gian thực hiện báo cáo: từ nay đến ngày 27/5/2019.   
 
Phòng KHCN sẽ tổng hợp báo cáo gởi Ban KHCN, ĐHQG-HCM. Thống kê Kết quả công bố KH&CN là cơ sở để các cấp phân bổ kinh phí hoạt động cũng như thực hiện nhiều đánh giá khác, vì tính chất quan trọng của báo cáo này, kính đề nghị Quý đơn vị/Cá nhân lưu ý thực hiện đầy đủ.
 
Lưu ý: Sau thời gian thực hiện báo cáo trên, Quý đơn vị/Cá nhân có thêm công bố mới có thể truy cập link trên và nhập liệu, Phòng KHCN luôn mở trang nhập liệu để công việc thu thập dữ liệu công bố luôn được liên tục và đầy đủ. Kính đề nghị Quý đơn vị phổ biến thông tin trên đến cán bộ tại đơn vị được rõ.

Trân trọng.