TB v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại B, C năm 2019

TB v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại B, C năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KHTN-KH

V/v đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại B, C năm 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

 Kính gởi:        

–  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

                           –  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

–  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM.

 

Theo công văn số 448/ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2018 về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B và C năm 2019, Trường kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN và Giám đốc TT phổ biến đến các cán bộ triển khai việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B và C năm 2019 theo các lịch trình sau:

I. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B:

Cá nhân đăng ký đề tài theo các định hướng nghiên cứu ưu tiên đã được ban hành gồm (*):

 • Phụ lục 3 của công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017 của Bộ KH&CN về định hướng trọng tâm hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ĐMST trong các ngành, lĩnh vực và hướng công nghệ ưu tiên năm 2019, cùng các quyết định sau:
  • QĐ số 380/QĐ-TTg 24/3/2015 phê duyệt Chương trình phát triển vật lý đến 2020, QĐ số 677/QĐ-BKHCN 08/4/2015 phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý đến 2020 tầm nhìn 2030;
  • QĐ 1671/QĐ-TTg 28/9/2015 phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến 2025, định hướng đến 2030;
  • QĐ 3585/QĐ-BKHCN 15/12/2017 phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên các khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển 2017-2025.
 • Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ KH&CN và ĐHQG-HCM ký ngày 21/4/2017;
 • Một số chủ đề nghiên cứu thuộc 08 lĩnh vực liên ngành của ĐHQG-HCM và các hướng nghiên cứu khác, xem chi tiết mục 4 và 5 của “Nguyên tắc, mục tiêu và định hướng đầu tư đề tài KH&CN của ĐHQG-HCM”.

Lưu ý việc đánh giá thẩm định hoàn toàn dựa trên hồ sơ đăng ký. Vì vậy, cá nhân đăng ký đề tài cần chuẩn bị thuyết minh và hồ sơ thật chu đáo, xem chi tiết Điều 7 về tiêu chuẩn đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM và Điều 12 về tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài của QĐ số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.

 Phương thức nộp hồ sơ đề tài loại B: thực hiện cả 2 việc sau

 1. Cá nhân nộp 03 cuốn hồ sơ (01 gốc, 02 bản sao) về phòng KHCN (F. 07).

        Hồ sơ đăng ký** được đóng thành cuốn bao gồm:

 • Thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R00, R01 cập nhật theo thông tư 55);
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chủ chốt có ký tên (mẫu R03);
 • Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (mẫu R04).
 1. Khi Cổng thông tin KH&CN, ĐHQG-HCM cho phép đăng ký đề tài, cá nhân vào link sau để nộp hồ sơ trực tuyến: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/home/

 Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại B: trước 17g00 ngày 20/4/2018.

 

 II. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:

Thủ tục xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM (QĐ 193/QĐ-ĐHQG-KHCN 22/3/2012*), chủ nhiệm đề tài chú ý hướng nghiên cứu của đề tài phải phù hợp với định hướng nghiên cứu của đơn vị và của Trường giai đoạn 2016-2020.

 • Hồ sơ đăng ký** được đóng thành cuốn bao gồm:
 • Thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R00, R01 cập nhật theo thông tư 55);
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chủ chốt có ký tên (mẫu R03);
 • Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (mẫu R04).

 Hồ sơ đăng ký cần nộp: 03 bản sao (Chủ nhiệm giữ lại bản gốc để nộp sau khi có kết quả thẩm định) nộp tại phòng KHCN (F. 07) và gởi file Thuyết minh (word, unicode) qua email hntanh@hcmus.edu.vn.

 Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại C: trước 17g00 ngày 12/4/2018.

 

Kính chào trân trọng.

  

Nơi nhận:

– Như trên;

– P. KHCN;

– Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 (đã ký)

 

 

Châu Văn Tạo