TB v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại B, C năm 2020

TB v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại B, C năm 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 350/KHTN-KH

V/v đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại B, C năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 3 năm 2019

 Kính gởi:        

–  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

–  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

–  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM;

–  VIỆN TRƯỞNG.

 

Theo công văn số 480/ĐHQG-KHCN ngày 25/3/2019 về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B và C năm 2020, Trường kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN,  Giám đốc TT  và Viện trưởng phổ biến đến các cán bộ triển khai việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B và C năm 2020 theo các lịch trình sau:

I. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B:

Cá nhân đăng ký đề tài theo các định hướng nghiên cứu ưu tiên đã được ban hành gồm (*):

 • Phụ lục 3 của công văn số 269/BKHCN-KHTC ngày 31/01/2019 của Bộ KH&CN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020;
 • Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ KH&CN và ĐHQG-HCM ký ngày 21/4/2017;
 • Một số chủ đề nghiên cứu thuộc 08 lĩnh vực liên ngành của ĐHQG-HCM và các hướng nghiên cứu khác, xem chi tiết mục 4 và 5 của “Nguyên tắc, mục tiêu và định hướng đầu tư đề tài KH&CN của ĐHQG-HCM”.

Lưu ý việc đánh giá thẩm định hoàn toàn dựa trên hồ sơ đăng ký. Vì vậy, cá nhân đăng ký đề tài cần chuẩn bị thuyết minh và hồ sơ thật chu đáo, xem chi tiết Điều 7 về tiêu chuẩn đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM và Điều 12 về tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài của QĐ số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.

 Phương thức nộp hồ sơ đề tài loại B: thực hiện cả 2 việc sau

 • Khi Cổng thông tin KH&CN, ĐHQG-HCM cho phép đăng ký đề tài, cá nhân vào link sau để nộp hồ sơ trực tuyến: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/home/
 • Sau khi đăng ký trực tuyến, cá nhân nộp 03 cuốn hồ sơ (01 gốc, 02 bản sao) về phòng KHCN (F. 07).

        Hồ sơ đăng ký** được đóng thành cuốn bao gồm:

 • Thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R00, R01 cập nhật theo thông tư 55);
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên tham gia có ký tên (mẫu R03);
 • Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (mẫu R04).

Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại B: trước 17g00 ngày 25/4/2019.

Lưu ý: Do có thể gặp lỗi khi nộp hồ sơ trực tuyến nên cần đăng ký sớm nhất có thể.

 

II. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:

Thủ tục xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM (QĐ 193/QĐ-ĐHQG-KHCN 22/3/2012*), chủ nhiệm đề tài chú ý hướng nghiên cứu của đề tài phải phù hợp với định hướng nghiên cứu của đơn vị và của Trường giai đoạn 2016-2020.

Hồ sơ đăng ký** được đóng thành cuốn bao gồm:

 • Thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R00, R01 cập nhật theo thông tư 55);
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chủ chốt có ký tên (mẫu R03);
 • Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (mẫu R04).

Hồ sơ đăng ký cần nộp: 03 bản sao (Chủ nhiệm giữ lại bản gốc để nộp sau khi có kết quả thẩm định) nộp tại phòng KHCN (F. 07) và gởi file Thuyết minh (word, unicode) qua email hntanh@hcmus.edu.vn.

 Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại C: trước 17g00 ngày 10/4/2019.

 

Kính chào trân trọng.

(*) Xem văn bản quy định theo các file đính kèm.

(**) Click tải mẫu biểu bên dưới:

R00 Trang bìa thuyết minh 

R01 Thuyết minh đề tài VNU cập nhật theo TT55

R03-Lý lịch khoa học

R04-Giấy xác nhận phối hợp thực hiện

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT: P. KHCN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

Trần Minh Triết