TB v/v ĐỀ NGHỊ XÉT THƯỞNG KH&CN ĐHQG-HCM THƯỜNG NIÊN 2019-2020

TB v/v ĐỀ NGHỊ XÉT THƯỞNG KH&CN ĐHQG-HCM THƯỜNG NIÊN 2019-2020

 

Kính gởi:          –  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

                        –  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

                        –  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM;

                         VIỆN TRƯỞNG.

 

 Nhằm tôn vinh, khuyến khích, động viên và tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ nghiên cứu khoa học, ĐHQG-HCM hàng năm tiến hành khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích KH&CN nổi bật trong năm học.

Theo quyết định số 1194/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/9/2015 của ĐHQG-HCM về việc “Quy định khen thưởng khoa học công nghệ thường niên của ĐHQG-HCM”, Phòng KHCN kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN và Giám đốc TT căn cứ theo Quy định trên tiến hành thông báo và đề xuất các cá nhân và tập thể có thành tích khoa học nổi bật trong năm 2019-2020 tham gia xét khen thưởng. 

Có hai giải thưởng như sau:

  1. Giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xuất sắc” (xem tiêu chuẩn tại điều 3 của Quy định đính kèm).
  2. Giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc” (xem tiêu chuẩn tại điều 4 của Quy định đính kèm). 

Lưu ý chỉ nhận hồ sơ đủ chuẩn xuất sắc ở đợt xét này, riêng phần khen thưởng khuyến khích công bố quốc tế sẽ có thông báo sau.

Mỗi cá nhân/tập thể nếu thấy phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định khen thưởng vui lòng nộp hồ sơ tham gia xét khen thưởng về Phòng KHCN.

Mỗi cá nhân/tập thể đề xuất cần nộp 01 bộ hồ sơ được đóng thành quyển xếp theo thứ tự bên dưới (chỉ kẹp đóng bìa nhựa, không làm thêm bìa giấy) và gởi files hồ sơ .doc, minh chứng có thể dùng .pdf qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn> như sau:

1/ “Bản đề nghị khen thưởng thành tích KHCN thường niên cấp ĐHQG-HCM” + các minh chứng, tài liệu liên quan;

2/ Lý lịch Khoa học của (các) tác giả;

3/ Bản xác nhận danh sách đồng tác giả.

Lưu ý các công trình tham gia xét thưởng phải có thời gian công bố trong khoảng 10/2019-10/2020 và chưa tham gia lần xét thưởng trước.

Thời hạn: trước 17g00 ngày 12/11/2020. Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tổng kết họp Hội đồng cơ sở xét đề xuất lên ĐHQG-HCM, kính đề nghị các tập thể/cá nhân nộp hồ sơ đúng hạn định.

Kính chào trân trọng.

 

Đính kèm: Công văn bản scan v/v đăng ký xét thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM 2019-2020 (thay bản giấy); Quy định khen thưởng; Biểu mẫu.