TB v/v đề xuất ĐHQG-HCM đề tài/dự án thuộc chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

TB v/v đề xuất ĐHQG-HCM đề tài/dự án thuộc chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

 

Kính gửi:

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NHÀ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
Theo công văn số 440/ĐHQG-KHCN ngày 29/3/2021 của ĐHQG-HCM v/v đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, Phòng KHCN kính đề nghị Trưởng đơn vị phổ biến thông tin đến các nhà khoa học tại đơn vị có nhu cầu và tiến hành gởi đề xuất.
 
Thời gian gởi đề xuất:  trước ngày 02/4/2021
Hình thức gởi: gởi file .docx đề xuất theo mẫu đính kèm qua email vtmthuan@hcmus.edu.vn
 
Đơn vị/cá nhân vui lòng gởi đề xuất đúng hạn để Trường tổng hợp gởi Ban KH&CN kịp hạn định.
 
Lưu ý đơn vị/cá nhân cần xem qua các văn bản đã phê duyệt về chương trình AI (đính kèm) để viết đề xuất phù hợp.
 
Trân trọng.