TB v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 (Chương trình 562)

TB v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 (Chương trình 562)

 

Kính gởi:
– BAN CHỦ NHIỆM KHOA;
– TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;
– GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM;
– VIỆN TRƯỞNG;
– GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ;
– TIẾN SĨ.
Phòng KHCN kính chuyển đến Quý đơn vị công văn số 856/ĐHQG-KHCN ngày 16/5/2018 về việc phổ biến và lấy ý kiến đề xuất các nội dung sau:
 
1. Quý Thầy Cô có thể gởi đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia theo Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 (Chương trình 562).
Quý Thầy Cô gởi 01 bản in đề xuất theo mẫu tương ứng (file .doc đính kèm), đồng thời gởi file qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn> trước ngày 12/6/2018.
 
Khi viết đề xuất, Thầy Cô cần xem chi tiết Chương trình 562 và Định hướng nghiên cứu ưu tiên qua 2 văn bản sau:
  • QĐ 562-TTg 25-4-2017 – Phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản lĩnh vực Hóa học-Khoa học sự sống-Khoa học trái đất và Khoa học biển 2017-2025
  • QĐ 3585-BKHCN 15-12-2017 – Phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên các khoa học cơ bản lĩnh vực Hóa học-Khoa học sự sống-Khoa học trái đất và Khoa học biển 2017-2025
 
2. Năm 2019 là năm UNESCO tổ chức kỷ niệm năm Quốc tế về Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, các Bộ và ĐHQG cần lấy ý kiến cho việc tổ chức kỷ niệm trên. Vì vậy, Quý đơn vị và Quý Thầy Cô có đề xuất sáng kiến vui lòng gởi qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn> trước ngày 12/6/2018.
 
Trân trọng.
 
Phòng KHCN.