TB v/v THAM GIA GIẢI THƯỞNG KH&CN THƯỜNG NIÊN ĐHQG-HCM 2020-2021

TB v/v THAM GIA GIẢI THƯỞNG KH&CN THƯỜNG NIÊN ĐHQG-HCM 2020-2021

Kính gởi:          –  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;

                        –  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;

                        –  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM;

                        VIỆN TRƯỞNG.

 

 Nhằm tôn vinh, khuyến khích, động viên và tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ nghiên cứu khoa học, ĐHQG-HCM hàng năm tiến hành khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích KH&CN nổi bật trong năm học.

Theo quyết định số 1194/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/9/2015 của ĐHQG-HCM về việc “Quy định khen thưởng khoa học công nghệ thường niên của ĐHQG-HCM”, Phòng KHCN kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN, Giám đốc TT và Viện trưởng căn cứ theo Quy định trên tiến hành thông báo và đề xuất các cá nhân và tập thể có thành tích khoa học nổi bật trong năm 2020-2021 tham gia đề nghị khen thưởng. Giải thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM bao gồm hai giải thưởng như sau:

  1. Giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ xuất sắc” (xem tiêu chuẩn tại điều 3 của Quy định đính kèm)
  2. Giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc” (xem tiêu chuẩn tại điều 4 của Quy định đính kèm, tra xếp hạng Q của tạp chí theo https://www.scimagojr.com). Lưu ý chỉ nhận hồ sơ đủ chuẩn xuất sắc ở đợt xét này, riêng phần khen thưởng khuyến khích cho từng công bố quốc tế sẽ chờ thông báo khác của ĐHQG-HCM.

Các công trình tham gia Giải thưởng 2020-2021 phải có thời gian công bố trong khoảng 10/2020-10/2021 và không có tham gia Giải thưởng năm trước.

Mỗi cá nhân/tập thể phù hợp với các tiêu chuẩn của Quy định khen thưởng có thể gửi hồ sơ qua Phòng KHCN tham gia đề nghị khen thưởng theo các biểu mẫu MỚI đính kèm.

Phương cách gửi: hồ sơ là các File.pdf rời không nén có chữ ký và File tổng hợp thành tích.xlsx gửi qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn>.

Thời hạn gửi: trước 17g00 ngày 25/10/2021. Sau thời hạn trên, Phòng KHCN sẽ không nhận hồ sơ và tổng kết họp Hội đồng cơ sở xét đề xuất lên ĐHQG-HCM, kính đề nghị các tập thể/cá nhân nộp hồ sơ đúng hạn định.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng cần gửi và quy cách đặt tên File đề nghị xem bảng bên dưới:

Stt Hồ sơ đề nghị Quy cách đặt tên File 
<gắn thêm tên Cá nhân/Đại diện tập thể sau tên File mẫu>
Ví dụ: Cá nhân đề nghị tên Nguyễn Quyết Thắng
Tên email gửi hồ sơ: “NGUYỄN QUYẾT THẮNG – GIẢI THƯỞNG ĐHQG 20-21”.
1 Bản đề nghị khen thưởng thành tích KHCN thường niên cấp ĐHQG-HCM CBXS đề nghị – Nguyễn Quyết Thắng.pdf
hoặc
CTXS đề nghị – Nguyễn Quyết Thắng.pdf
2 Bộ minh chứng, tài liệu liên quan Tên minh chứng đặt theo Số thứ tự các công bố trong các bảng liệt kê: .pdf
Sách:       S1 – NQThang (trang bìa, phụ bìa, mục lục, trang thông tin xuất bản/trang Chương sách)
Bài báo:   B1 – NQThang (fulltext)
SHTT:      TT1 – NQThang (QĐ chấp nhận đơn hợp lệ/Bằng/Giấy chứng nhận)
Đào tạo:   TS1 – NQThang (Giấy xác nhận đào tạo)
                ThS1 – NQThang (Giấy xác nhận đào tạo)
3 Lý lịch Khoa học của Cá nhân/Tập thể (Tập thể = Đại diện + đồng tác giả) LLKH – NQThang.pdf
4 Bản xác nhận danh sách đồng tác giả (dành cho xét khen thưởng tập thể) CBXS tác giả – NQThang.pdf
hoặc
CTXS tác giả – NQThang.pdf
5 Bản tổng hợp thành tích đề nghị khen thưởng CBXS thành tích – NQThang.xlsx
hoặc 
CTXS thành tích – NQThang.xlsx
Lưu ý: Đặt tên Files đúng quy cách nhằm tránh nhầm lẫn và sai sót hồ sơ khi xét duyệt, gửi Files rời không nén.
Hồ sơ 1 – 4: File .pdf có chữ ký.
Hồ sơ 5:      File .xlsx. 
Hồ sơ bản giấy sẽ có hướng dẫn và thông báo ngày nộp sau.

Kính chào trân trọng.

 

Đính kèm: Quy định khen thưởng QĐ 1194; Biểu mẫu cho Giải thưởng 1 (CTXS) và Giải thưởng 2 (CBXS).

 

Phòng Khoa học Công nghệ.