Thời gian xem Thời khóa biểu khóa 2019

Thời gian xem Thời khóa biểu khóa 2019

Phòng đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên Khóa tuyển 2019 như sau:

– Ngày 29/8/2019: Xem Thời khóa biểu trên website tại địa chỉ : www.portal.hcmus.edu.vn

– Ngày 29 và 30/8/2019: Đăng ký học phần Tin học cơ sở (đăng nhập portal để đăng ký)

 Lưu ý:

– Sinh viên K2019 thường xuyên xem kết quả đăng ký học phần để đi học cho đúng thời khóa biểu

– Riêng sinh viên K2019 chương trình đặc biệt xem thông báo và thời khóa biểu trên web Khoa