Thời khóa biểu dự kiến HK hè 2021-2022

Thời khóa biểu dự kiến HK hè 2021-2022
Phòng Đào tạo thông báo:
– Kế hoạch, thời khóa biểu dự kiến mở môn chung vào mùa hè HK3/2021-2022 cho K2020 trở về trước.
– Thời gian đăng ký học phần: sẽ có thông báo cụ thể.
– Thời gian học: Thứ Tư 06/07/2022 – 21/08/2022 (6.5 tuần). 
– Thời gian thi: 22/08/2022 – 28/08/2022 (1 tuần)