Thời khóa biểu dự kiến mở HK1/2021-2022 Khóa 2020, 2021 và môn chung K2019

Thời khóa biểu dự kiến mở HK1/2021-2022 Khóa 2020, 2021 và môn chung K2019
THÔNG BÁO 
 
Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên Khoá 2019, 2020 và 2021 các thông tin sau:
1. Kế hoạch mở môn học HK1/2021-2022 Khóa 2020, 2021 và môn chung K2019 – cơ sở Linh Trung.
– Hướng dẫn đăng ký môn tự chọn K2020. 
2. Thời khóa biểu dự kiến mở  HK1/2021-2022 Khóa 2020, 2021 và môn chung K2019 cơ sở Linh Trung.
3. Kế hoạch học tập năm học 2021-2022.
SV xem trong các file đính kèm.