Thời khóa biểu HK1/2020-2021 lớp 20HCB (LTĐH)

Thời khóa biểu HK1/2020-2021 lớp 20HCB (LTĐH)

Thời khóa biểu gồm 3 file: Lý thuyết và thực hành

–  Lớp 20HCB1: từ MSSV 2042001 đến  MSSV 2042060

–  Lớp 20HCB2: từ MSSV 2042061  đến  MSSV 2042120

HK1/20202021 trường đăng kí học phần cho sv 2 lớp 20HCB1,2.