Thời khóa biểu HK2/2019-2020; ĐHCQ K2019, 2018 áp dụng từ 18/05/2020

Thời khóa biểu HK2/2019-2020; ĐHCQ K2019, 2018 áp dụng từ 18/05/2020
Thời khóa biểu HK2/2019-2020 ĐHCQ K2019 và môn chung K2018 – cơ sở Linh Trung – áp dụng từ 18/05/2020:
 
Lưu ý:
+ Các lớp chưa  ngày học tập trung vẫn tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới của trường. 
Đầu mỗi tuần sinh viên xem lại file cập nhật ngày bắt đầu học tập trung của các lớp này.
+ Đính kèm kế hoạch học tập HK2/2019-2020.