Thời khóa biểu HK2/2019-2020, ĐHCQ K2019 và môn chung K2018