Thời khóa biểu học online bậc đại học

Thời khóa biểu học online bậc đại học

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC ONLINE HK2/2019-2020 BẬC ĐẠI HỌC  

– Xem giờ học của các tiết ở cuối bảng

Mọi thắc mắc về môn cơ sở ngành, chuyên ngành, sv liên hệ Giáo vụ Khoa

mamh lop tenmh sotc hoten_gv Thu TietBD Sotiet Mail_gv Mail_hỗ trợ học online Ngày bắt đầu
BAA00011 19C2_1 Anh văn 1 3.0 Nguyễn Thị Kim Hân 2 6 4 kimhan7689@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19C3_1 Anh văn 1 3.0 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 3 6 4 hanhnguyennhi@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19C4_1 Anh văn 1 3.0 Phạm Thị Kiều Tiên 4 6 4 tienptk@uit.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19C5_1 Anh văn 1 3.0 Trần Thị Bích Ngọc 5 6 4 ttbichngoc2212@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19C6_1 Anh văn 1 3.0 Trần Thị Thanh Huyền 6 6 4 thanhhuyen210697@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19S2_1 Anh văn 1 3.0 Trần Thị Thanh Trải 2 1 4 thanhtrai.nva@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19S3_1 Anh văn 1 3.0 Khưu Lan Hương 3 1 4 khuulanhuong@yahoo.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19S4_1 Anh văn 1 3.0 Lê Thị Minh Trang 4 1 4 trangminhle210@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19S5_1 Anh văn 1 3.0 Trần Đức Minh 5 1 4 minhtia04@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19S5_2 Anh văn 1 3.0 Trần Thị Bích Ngọc 5 1 4 ttbichngoc2212@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19S6_1 Anh văn 1 3.0 Trương Thị Thúy Hạnh 6 1 4 mimi81187@yahoo.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00011 19S6_2 Anh văn 1 3.0 Bùi Minh Mẫn 6 1 4 Buiminhman064@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C2_1 Anh văn 2 3.0 Trần Thị Thanh Trải 2 6 4 thanhtrai.nva@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C2_2 Anh văn 2 3.0 Trương Diệp Thanh An 2 6 4 tdtan@hcmus.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C3_1 Anh văn 2 3.0 Trương Thị Tuyết Hạnh 3 6 4 tuyethanh142@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C3_2 Anh văn 2 3.0 Đặng Ngọc Huyền 3 6 4 haley.huyen@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C3_3 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Phan Trà My 3 6 4 tramydph@yahoo.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C4_1 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Huy Khải 4 6 4 khai.tesol@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C4_2 Anh văn 2 3.0 Lê Trần Thức 4 6 4 thuckno@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C4_3 Anh văn 2 3.0 Phạm Duy Dương 4 6 4 duyduong286@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C5_1 Anh văn 2 3.0 Trần Đức Minh 5 6 4 minhtia04@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C5_2 Anh văn 2 3.0 Phan Thị Minh Thảo 5 6 4 Minhthaopy73@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C5_4 Anh văn 2 3.0 Trương Thị Tuyết Hạnh 5 6 4 tuyethanh142@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C6_1 Anh văn 2 3.0 Trương Diệp Thanh An 6 6 4 tdtan@hcmus.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C6_2 Anh văn 2 3.0 Trần Xuân Quang 6 6 4 john.xuanquang@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19C6_3 Anh văn 2 3.0 Quách Yến Linh 6 6 4 linhyenquach@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S2_1 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Thị Kim Hân 2 1 4 kimhan7689@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S2_2 Anh văn 2 3.0 Phạm Thị Việt An 2 1 4 vietan114@yahoo.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S3_1 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 3 1 4 hanhnguyennhi@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S3_2 Anh văn 2 3.0 Trương Thị Thúy Hạnh 3 1 4 mimi81187@yahoo.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S4_1 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Huy Khải 4 1 4 khai.tesol@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S4_2 Anh văn 2 3.0 Phạm Duy Dương 4 1 4 duyduong286@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S5_1 Anh văn 2 3.0 Lê Thị Minh Trang 5 1 4 trangminhle210@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S5_2 Anh văn 2 3.0 Bùi Minh Mẫn 5 1 4 Buiminhman064@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S5_3 Anh văn 2 3.0 Hà Việt Anh Nguyên 5 1 4 anhnguyenhavi@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S6_3 Anh văn 2 3.0 Lê Thị Minh Trang 6 1 4 trangminhle210@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00012 19S6_4 Anh văn 2 3.0 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 6 1 4 hanhnguyennhi@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19C2_1 Anh văn 3 3.0 Nguyễn Mỹ Phương 2 6 4 phuong.nguyenmy@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19C2_3 Anh văn 3 3.0 Nguyễn Phan Trà My 2 6 4 tramydph@yahoo.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19C3_1 Anh văn 3 3.0 Trương Thị Thúy Hạnh 3 6 4 mimi81187@yahoo.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19C4_1 Anh văn 3 3.0 Võ Huỳnh Thanh 4 6 4 vohuynhthanh@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19C4_2 Anh văn 3 3.0 Trương Diệp Thanh An 4 6 4 tdtan@hcmus.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19C5_1 Anh văn 3 3.0 Hà Việt Anh Nguyên 5 6 4 anhnguyenhavi@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19C5_2 Anh văn 3 3.0 Võ Huỳnh Thanh 5 6 4 vohuynhthanh@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19C6_1 Anh văn 3 3.0 Bùi Minh Mẫn 6 6 4 Buiminhman064@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19C6_2 Anh văn 3 3.0 Trương Thị Thúy Hạnh 6 6 4 mimi81187@yahoo.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19S2_2 Anh văn 3 3.0 Đặng Ngọc Huyền 2 1 4 haley.huyen@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19S3_1 Anh văn 3 3.0 Bùi Minh Mẫn 3 1 4 Buiminhman064@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19S4_1 Anh văn 3 3.0 Phan Thị Minh Thảo 4 1 4 Minhthaopy73@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19S5_1 Anh văn 3 3.0 Trương Thị Tuyết Hạnh 5 1 4 tuyethanh142@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19S5_3 Anh văn 3 3.0 Phạm Duy Dương 5 1 4 duyduong286@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00013 19S6_1 Anh văn 3 3.0 Quách Yến Linh 6 1 4 linhyenquach@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18C2_1 Anh văn 4 3.0 Đặng Ngọc Huyền 2 6 4 haley.huyen@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18C2_2 Anh văn 4 3.0 Hà Việt Anh Nguyên 2 6 4 anhnguyenhavi@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18C3_1 Anh văn 4 3.0 Khưu Lan Hương 3 6 4 khuulanhuong@yahoo.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18C4_1 Anh văn 4 3.0 Lê Thị Tiểu Phượng 4 6 4 letieuphuong@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18C5_1 Anh văn 4 3.0 Lê Thị Tiểu Phượng 5 6 4 letieuphuong@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18C5_2 Anh văn 4 3.0 Lê Trần Thức 5 6 4 thuckno@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18C6_1 Anh văn 4 3.0 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 6 6 4 hanhnguyennhi@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18C6_2 Anh văn 4 3.0 Phan Thị Minh Thảo 6 6 4 Minhthaopy73@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18C7_1 Anh văn 4 3.0 Cù Thị Thanh Thủy 7 6 4 cuthanhthuy78@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18S2_1 Anh văn 4 3.0 Phan Thị Minh Thảo 2 1 4 Minhthaopy73@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18S2_2 Anh văn 4 3.0 Nguyễn Mỹ Phương 2 1 4 phuong.nguyenmy@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18S3_1 Anh văn 4 3.0 Trương Thị Tuyết Hạnh 3 1 4 tuyethanh142@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18S4_1 Anh văn 4 3.0 Lê Thị Tiểu Phượng 4 1 4 letieuphuong@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00014 18S6_1 Anh văn 4 3.0 Lê Trần Thức 6 1 4 thuckno@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00001 18CSH1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 TS. GVC. Phạm Thị Hồng Hoa
ThS. Bùi Thanh Tùng
2 1 5 maicadung@yahoo.com
thanhtung.bui701@gmail.com
ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00001 18CSH2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 TS. GVC. Phạm Thị Hồng Hoa
ThS. Bùi Thanh Tùng
2 6 5 maicadung@yahoo.com
thanhtung.bui701@gmail.com
ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00001 18CTT1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 Ths. GVC. Nguyễn Thị Kim Chung
ThS. Lê Văn Thông
4 1 5 chuongvang999@yahoo.com
lethong0804@gmail.com
ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00001 18CTT2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 Ths.Ninh Bá Vinh
ThS. Lê Văn Đại
4 6 5 nbvinh1985@gmail.com
levandai891@gmail.com
ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00001 18CTT3 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 Ths. GVC. Nguyễn Thị Kim Chung
ThS. Nguyễn Hữu Trinh
3 1 5 chuongvang999@yahoo.com
ts.trinh@yahoo.com
ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00001 18CTT4 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 TS. Nguyễn Đình Quốc Cường
ThS. Hà Thị Việt Thúy
3 6 5 ndqcuong@vnuhcm.edu.vn
thuyktcthv2@gmail.com
ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00001 18SHH1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 Ths. Trần Thị Phương
ThS. Quách Thị Minh Trang
6 1 5 phuonglam8889@gmail.com
quachthiminhtrang@gmail.com
ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00001 18SHH2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 5.0 Ths. Lâm Thị Thu Việt
ThS. Quách Thị Minh Trang
6 6 5 thuvietdhnv@gmail.com
quachthiminhtrang@gmail.com
ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00003 18TTH Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 ThS. Trần Thị Châu 5 6 3 chautran718@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00003 19DCH1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 ThS. Tống Kim Đông 2 1 3 dongtthcm@gmail. ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00004 19KTH1 Pháp luật đại cương 3.0 Hà Minh Ninh 3 6 4 hmninh@hcmus.edu.vn  ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00006 19_1 Tâm lý đại cương 2.0 Trần Hương Thảo 6 1 2.5 ththao@hcmus.edu.vn  ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00006 19_2 Tâm lý đại cương 2.0 Trần Hương Thảo 6 3.5 2.5 ththao@hcmus.edu.vn  ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00006 19_3 Tâm lý đại cương 2.0 Trần Hương Thảo 7 1 2.5 ththao@hcmus.edu.vn  ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00006 19_4 Tâm lý đại cương 2.0 Trần Hương Thảo 7 3.5 2.5 ththao@hcmus.edu.vn  ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00101 19CTT1 Triết học Mác – Lênin 3.0 Ths. Trần Thị Phương 3 1 5 phuonglam8889@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00101 19CTT2 Triết học Mác – Lênin 3.0 TS.GVC. Trần Hoàng Hảo 4 6 5 tranhoanghao2009@yahoo.com.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00101 19CTT3 Triết học Mác – Lênin 3.0 TS. Võ Châu Thịnh 6 6 5 thinh.vo@hcmussh.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00101 19CTT4 Triết học Mác – Lênin 3.0 TS. Đặng Thị Minh Tuấn 6 6 5 tuandtm@hcmute.edu. ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00101 19HOH1 Triết học Mác – Lênin 3.0 Ths. Phạm Đình Huấn 7 1 5 huancaothang@yahoo.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00101 19HOH2 Triết học Mác – Lênin 3.0 TS. Võ Châu Thịnh 6 1 5 thinh.vo@hcmussh.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00101 19HOH3 Triết học Mác – Lênin 3.0 TS.GVC. Trần Hoàng Hảo 2 6 5 tranhoanghao2009@yahoo.com.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00101 19KVL1 Triết học Mác – Lênin 3.0 TS. Nguyễn Tốt 5 6 5 nguyentoty@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00102 19CTT1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.0 ThS. Lê Văn Thông 3 1 5 lethong0804@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19CTT2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.0 ThS. Quách Thị Minh Trang 4 6 5 quachthiminhtrang@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19CTT3 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.0 ThS. Nguyễn Thanh Long 6 6 5 longtnt18@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19CTT4 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.0 ThS. Lê Văn Thông 6 6 5 lethong0804@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19HOH1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.0 TS. Nguyễn Văn Bảng 7 1 5 bangkkt@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19HOH2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.0 ThS. Nguyễn Thanh Long 6 1 5 longtnt18@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19HOH3 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.0 ThS.Nguyễn Thanh Long 2 6 5 longtnt18@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  Sau khi xg Triết học
BAA00102 19KVL1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2.0 ThS. Quách Thị Minh Trang 5 6 5 quachthiminhtrang@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  Sau khi xg Triết học
BAA00103 19TTH1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.0 Ths. Huỳnh Quốc Thịnh 7 6 4 hqthinh@medvnu.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00103 19TTH2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.0 TS. Nguyễn Tốt 4 1 4 nguyentoty@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00104 19TTH1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2.0 ThS. Phan Thị Cẩm Lai 7 6 4 ptclai@vnuhcm.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  Sau khi xg CNXHKH
BAA00104 19TTH2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2.0 Ths. Bùi Anh Thư 4 1 4 buianhthu1184@gmail.com ttktinh@hcmus.edu.vn  Sau khi xg CNXHKH
BAA00005 19_1 Kinh tế đại cương 2.0 Lê Nhân Mỹ 6 1 2.5 myln@uel.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BAA00005 19_2 Kinh tế đại cương 2.0 Lê Nhân Mỹ 6 3.5 2.5 myln@uel.edu.vn ttktinh@hcmus.edu.vn  20/04/2020
ETC00002 19DTV1 Điện tử số 2.0 Huỳnh Quốc Thịnh 4 1 3   ctbthuong@hcmus.edu.vn  20/04/2020
ETC00002 19DTV2 Điện tử số 2.0 Bùi An Đông 4 6 3   ctbthuong@hcmus.edu.vn  20/04/2020
ETC00002 19DTV3 Điện tử số 2.0 Bùi Trọng Tú 6 1 3   ctbthuong@hcmus.edu.vn  20/04/2020
BIO00001 19DCH1 Sinh đại cương 1 3.0 Trần Thanh Hương 3 1 4   lttloan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
BIO00001 19KVL1 Sinh đại cương 1 3.0 Đỗ Thường Kiệt 7 1 4   lttloan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00001 19CTT1 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 3.0 Lê Thụy Thanh Giang 5 1 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00001 19CTT2 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 3.0 Võ Thị Ngọc Thủy 6 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00001 19CTT3 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 3.0 Nguyễn Ngọc Trường 7 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00001 19CTT4 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 3.0 Nguyễn Hoàng Hưng 2 1 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19CMT1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Nguyễn Văn Thuận 3 1 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19CSH1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Đào Anh Tuấn 5 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19CSH2 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Huỳnh Trúc Phương 4 1 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19DTV Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Nguyễn Văn Thuận 3 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19HOH1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Hồ Văn Bình 2 1 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19HOH2 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Nguyễn Nhật Kim Ngân 2 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19HOH3 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Võ Minh Triết 4 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19KMT1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Lê Công Hảo 3 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19KVL1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Đặng Vinh Quang 4 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19SHH1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Nguyễn Nhật Kim Ngân 7 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19SHH2 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Võ Nguyễn Như Liễu 7 1 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19VLH1 Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Lê Văn Anh Cường 6 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00002 19VLH1TN Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang) 3.0 Lê Văn Anh Cường 6 1 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00003 19VLH1 Vật lý đại cương 3 (Cơ-Nhiệt nâng cao) 3.0 Phan Trung Vĩnh 6 1 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00003 19VLH1TN Vật lý đại cương 3 (Cơ-Nhiệt nâng cao) 3.0 Phan Trung Vĩnh 6 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00004 19DTV1 Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 3.0 Huỳnh Nguyễn Phong Thu 2 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
PHY00004 19DTV2 Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên tử-Hạt nhân) 3.0 Trần Nhân Giang 3 6 4   htnhan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00001 19_1 Hóa đại cương 1 3.0 Trần Hớn Quốc 7 1 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00001 19CMT1 Hóa đại cương 1 3.0 Nguyễn Tuyết Phương 2 1 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00001 19KMT1 Hóa đại cương 1 3.0 Nguyễn Thị Mai Loan 3 1 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00001 19VLH1 Hóa đại cương 1 3.0 Nguyễn Huy Du 4 1 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00002 19HL1 Hóa đại cương 2 3.0 Đái Huệ Ngân 7 6 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00003 18HL1 Hóa đại cương 3 3.0 Trần Ngọc Mai 7 6 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00003 19CSH1 Hóa đại cương 3 3.0 Trần Hoàng Phương 4 1 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00003 19CSH2 Hóa đại cương 3 3.0 Đoàn Ngọc Nhuận 4 6 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00003 19SHH1 Hóa đại cương 3 3.0 Trần Thu Phương 5 6 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00003 19SHH2 Hóa đại cương 3 3.0 Nguyễn Thị Thảo Trân 5 1 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
CHE00011 19HOH An toàn phòng thí nghiệm 2.0 Nguyễn Anh Thy 5 1 4   nttinh@hcmus.edu.vn 20/04/2020
GEO00002 18CTT1 Khoa học trái đất 2.0 Phạm Tuấn Long 2 3 3   ngttgiang@hcmus.edu.vn  20/04/2020
GEO00002 19CMT1 Khoa học trái đất 2.0 Hoàng Thị Phương Chi 5 1 4   pttloan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
GEO00002 19DTV1 Khoa học trái đất 2.0 Bùi Thị Luận 2 1 3   ngttgiang@hcmus.edu.vn  20/04/2020
GEO00002 19DTV2 Khoa học trái đất 2.0 Ngô Thị Phương Uyên 7 3 3   ngttgiang@hcmus.edu.vn  20/04/2020
GEO00002 19KMT1 Khoa học trái đất 2.0 Hoàng Thị Phương Chi 5 6 3   pttloan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
GEO00002 19TTH Khoa học trái đất 2.0 Ngô Thị Phương Uyên 7 1 3   ngttgiang@hcmus.edu.vn  20/04/2020
GEO10004 19DCH1 Tinh thể – khoáng vật 3.0 Phạm Trung Hiếu 7 1 3   ngttgiang@hcmus.edu.vn  20/04/2020
OMH10003 19HDH1 Lập trình ứng dụng 3.0 Nguyễn Hoàng Phong 4 1 4   lvhao@hcmus.edu.vn 20/04/2020
ENV00001 18CTT1 Môi trường đại cương 2.0 Hoàng Thị Phương Chi 3 6 4   pttloan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
ENV00001 19DCH1 Môi trường đại cương 2.0 Nguyễn Thị Như Ngọc 2 6 4   pttloan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
ENV00001 19DTV Môi trường đại cương 2.0 Lê Thị Bạch Linh 5 6 4   pttloan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
ENV00001 19HOH2 Môi trường đại cương 2.0 Nguyễn Thanh Tâm 3 1 4   pttloan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
ENV00001 19HOH3 Môi trường đại cương 2.0 Nguyễn Thị Thụy Hằng 2 1 3   pttloan@hcmus.edu.vn 20/04/2020
MTH00001 19HL1 Vi tích phân 1C 3.0 Nguyễn Thị Thu Vân CN 1 3   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00002 19CMT1 Toán cao cấp C 3.0 Nguyễn Hữu Toàn 4 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00002 19CSH1 Toán cao cấp C 3.0 Nguyễn Thị Hiên 3 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00002 19CSH2 Toán cao cấp C 3.0 Bùi Xuân Thắng 5 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00002 19HOH1 Toán cao cấp C 3.0 Nguyễn Thị Hiên 2 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00002 19HOH2 Toán cao cấp C 3.0 Cao Nghi Thục 3 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00002 19HOH3 Toán cao cấp C 3.0 Cao Nghi Thục 3 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00002 19KMT1 Toán cao cấp C 3.0 Bùi Xuân Thắng 5 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00002 19KVL1 Toán cao cấp C 3.0 Lê Văn Chánh 4 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00002 19SHH1 Toán cao cấp C 3.0 Nguyễn Văn Thùy 7 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00002 19SHH2 Toán cao cấp C 3.0 Nguyễn Văn Thùy 7 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00004 19CTT1 Vi tích phân 2B 3.0 Lê Thị Mai Thanh 6 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00004 19CTT2 Vi tích phân 2B 3.0 Lê Văn Chánh 2 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00004 19CTT3 Vi tích phân 2B 3.0 Nguyễn Vũ Huy 4 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00004 19CTT4 Vi tích phân 2B 3.0 Phan Thị Phương 5 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00004 19DTV1 Vi tích phân 2B 3.0 Phan Thị Phương 3 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00004 19DTV2 Vi tích phân 2B 3.0 Nguyễn Vũ Huy 4 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00004 19DTV3 Vi tích phân 2B 3.0 Nguyễn Vũ Huy 6 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00004 19KTH1 Vi tích phân 2B 3.0 Nguyễn Nhựt Hưng 5 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00004 19VLH1 Vi tích phân 2B 3.0 Nguyễn Nhựt Hưng 5 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00013 19TTH1TN Vi tích phân 2A 3.0 Huỳnh Quang Vũ 4 3 3   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00030 19CTT2 Đại số tuyến tính 3.0 Lê Văn Hợp 4 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00040 19HOH3 Xác suất thống kê 3.0 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00040 19SHH1 Xác suất thống kê 3.0 Nguyễn Thị Hồng Nhung 5 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00055 19TTH1 Cơ sở lập trình 4.0 Nguyễn Ngọc Long 2 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00055 19TTH1TN Cơ sở lập trình 4.0 Hà Văn Thảo 5 1 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00055 19TTH2 Cơ sở lập trình 4.0 Nguyễn Ngọc Long 2 6 4   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
20/04/2020
MTH00082 19_HL1 Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Nguyễn Nhựt Hưng 7 8 3   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT1A Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Lê Thị Mai Thanh 6 6 3   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT1B Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Lê Thị Mai Thanh 6 8 3   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT1C Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Nguyễn Nhựt Hưng 7 3 3   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT1TN Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Hồ Thị Kim Vân 4 1 2.5   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT2A Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Phan Thị Phương 6 1 2.5   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT2B Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Lê Văn Chánh 5 8.5 2.5   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT2C Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Lê Văn Chánh 5 6 2.5   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT3A Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Hồ Thị Kim Vân 4 3.5 2.5   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT3B Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Nguyễn Nhựt Hưng 7 1 2.5   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT3C Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Phan Thị Phương 6 3.5 2.5   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT4A Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Hồ Thị Kim Vân 4 6 2.5   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT4B Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Hồ Thị Kim Vân 4 8.5 2.5   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
MTH00082 19CTT4C Thực hành vi tích phân 2B 1.0 Nguyễn Nhựt Hưng 7 6 2.5   nxkhoang@hcmus.edu.vn
nhhai@hcmus.edu.vn
04/05/2020
CSC10002 19CTT1 Kỹ thuật lập trình 4.0   2 6 4   giaovu@fit.hcmus.edu.vn 20/04/2020
CSC10002 19CTT1TN Kỹ thuật lập trình 4.0   5 6 4   giaovu@fit.hcmus.edu.vn 20/04/2020
CSC10002 19CTT2 Kỹ thuật lập trình 4.0   3 6 4   giaovu@fit.hcmus.edu.vn 20/04/2020
CSC10002 19CTT3 Kỹ thuật lập trình 4.0   3 6 4   giaovu@fit.hcmus.edu.vn 20/04/2020
CSC10002 19CTT4 Kỹ thuật lập trình 4.0   4 1 4   giaovu@fit.hcmus.edu.vn 20/04/2020

Giờ học: 

Tiết  Giờ bắt đầu Buổi
1 7 giờ 30 Sáng
2 8 giờ 20 Sáng
3 9 giờ 20 Sáng
3.5 9 giờ 45 Sáng
4 10 giờ 10 Sáng
5 11 giờ 10 Sáng
6 12 giờ 30 Chiều
7 13 giờ 20 Chiều
8 14 giờ 20 Chiều
8.5 14 giờ 45 Chiều
9 15 giờ 10 Chiều
10 16 giờ 10 Chiều