Thông báo cập nhật kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK2/2020-2021 (K2018, 2019, 2020)

Thông báo cập nhật kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK2/2020-2021 (K2018, 2019, 2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 30/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK2/2020-2021

Khóa 2018, 2019, 2020

_________________________

 

      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học kỳ 2/2020-2021 dành cho 

Khóa 2018, 2019, 2020 như sau:

1. Căn cứ và mức điểm được xét cấp học bổng khuyến khích HK2/2020-2021:

–  Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-KHTN ngày 23/04/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh

viên và Quy định kèm theo Quyết định này;

  Căn cứ vào kết quả học tập HK2/2020-2021, kết quả rèn luyện HK2/2020-2021

–  Mức điểm tối thiểu và số suất học bổng được cấp trong học kỳ như sau:

Ngành

 Khóa 2018

Khóa 2019 Khóa 2020

Tổng số suất

Ghi chú

Toán học

9.43

8.69 8.0

37

K2018 chỉ xét đến HB loại xuất sắc

K2019 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Thông tin

9.1

9.08 9.05

80

Chỉ xét đến HB loại xuất sắc và giỏi

Vật lý

8.87

8.0 7.21

16

K2018, 2019 chỉ xét đến HB loại giỏi

Hóa học

8.56

7.78 8.57

56

 

K2018, 2020 chỉ xét đến HB loại giỏi

Sinh học

8.38

7.41 8.06

40

 K2018, 2020 chỉ xét đến HB loại giỏi

Địa chất

8.43

7.79 8.93

4

 

 

Khoa học Môi trường

8.47

8.68 7.81

16

K2018, 2019 chỉ xét đến HB loại giỏi

Công nghệ Sinh học

8.82

8.58 8.4

42

Chỉ xét đến HB loại giỏi 

Khoa học Vật liệu

8.46

8.26 7.67

21

 K2018, 2019 chỉ xét đến HB loại giỏi

Điện tử Viễn thông

8.37

8.21 8.0

52

  K2018, 2019 chỉ xét đến HB loại giỏi

Hải dương học

8.91

8.71  

2

 

Công nghệ Môi trường

8.96

9.03 7.44

13

  K2018, 2019 chỉ xét đến HB loại giỏi 

Kỹ thuật Hạt nhân

9.18

8.75 7.36 5  

Công nghệ Vật liệu

    8.74

2

 
Vật lý Y khoa     8.17 4  
Kỹ thuật Địa chất           0  
Khoa học dữ liệu     8.7 7 Chỉ xét đến HB loại giỏi  
Bậc Cao đẳng 9.2     5  

 

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích HK2/2020-2021:

3. Thời gian khiếu nại:

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích hoặc cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng vui lòng sử dụng email

sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

+ Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBKK HK2/2020-2021

         hoặc [HB] – Thay đổi thông tin nhận HBKK HK2/2020-2021

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/03/2022. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến

HBKK học kỳ 2/2020 – 2021.

 

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được học bổng.

               Thông tin cần cung cấp: [MSSV – HỌ TÊN – CMND – STK – NGÂN HÀNG – CHI NHÁNH]

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản.

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 (Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân