Thông báo Chương trình Học bổng của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam năm 2018

Thông báo Chương trình Học bổng của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam năm 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    142 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam năm 2018

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên bậc Đại học từ năm 2 trở lên, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình năm học 2017-2018 từ 7.5 trở lên;
 • Điểm rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2018 – 2019.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

4 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 10.000.000 VNĐ.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Bảng thông tin cá nhân có dán hình (theo mẫu);
 • Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2017-2018;
 • Bản sao sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn… (nếu có);
 • Bản sao các giấy khen, chứng nhận thành tích… (nếu có).
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 11g00 ngày 4/12/2018 (Thứ ba) tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương