Thông báo Chương trình học bổng của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

Thông báo Chương trình học bổng của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    27  / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Chương trình học bổng của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị

                                                                                                

Nhân dịp về thăm và làm việc với ĐHQG-HCM, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng các suất học bổng cho sinh viên vượt khó, học tập tốt của ĐHQG-HCM.

  1. Đối tượng dự tuyển
  • Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;
  • Sinh viên có điểm trung bình học tập HK2 năm học 2020-2021 và HK1 năm học 2021-2022 từ 7.0 trở lên;
  • Sinh viên có điểm rèn luyện năm học 2020-2021 xếp loại Tốt trở lên;
  • Hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hoặc trường hợp khó khăn khác.
  • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2021 – 2022.
  1. Số lượng – Giá trị học bổng

                4 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 5.000.000 đ (Năm triệu đồng).

  1. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến tại link sau: https://forms.office.com/r/KE5SKE5Kfq

Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 16/03/2022./.

 

Nơi nhận:

–       BGH (đế báo cáo);

–       BCN các Khoa;

–       Đoàn TN, Hội SV;

–       Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương