THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Đinh Thiện Lý – Năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Đinh Thiện Lý – Năm học 2022-2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:    45   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Đinh Thiện Lý – Năm học 2022-2023

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy các khóa 2019, 2020, 2021; có tư cách đạo đức tốt.
 • Sinh viên có điểm trung bình học kì 1 năm học 2021-2022 từ 7.0 trở lên.
 • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương);
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2021-2022 từ loại Khá trở lên.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

Số lượng 9 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 14.000.000 đ, học bổng được chia làm 2 học kỳ, mỗi học kỳ 7.000.000đ. Tiền học bổng sẽ được chuyển hàng tháng (mỗi tháng 1.400.000 đ) thông qua Ngân hàng Ngoại thương.

 1. Nghĩa vụ của sinh viên được cấp học bổng
 • Các sinh viên được nhận học bổng vào cuối học kì 1 năm học 2022 – 2023 (cuối tháng 2/2023) phải nộp bản thành tích học tập và giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội học kì 1 về cho Phòng CTSV. Nếu các em SV thành tích học kì 1 không đạt, Quỹ Đinh Thiện Lý sẽ ngưng xét phát phần học bổng học kì 2.
 • Sinh viên được cấp học bổng phải có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ tổ chức.
 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Bảng điểm học tập học kì 1 năm học 2021-2022;
 • Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh;
 • 02 thư giới thiệu của 2 giảng viên;
 • Giấy chứng nhận tham gia công tác xã hội (phải có xác nhận của đơn vị tổ chức);
 • Bản sao sổ hộ nghèo/cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương.
 1. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ

Sinh viên  sẽ scan toàn bộ hồ sơ thành 1 file pdf và sử dụng email SV để nộp hồ sơ qua link https://forms.office.com/r/hp4JNcNbv6

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/5/2022./.

 

 

           

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– BCN các Khoa;

– Đoàn TN, Hội SV;

– Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương