Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 36 – Học kì 2 năm học 2018-2019

Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kì 36 – Học kì 2 năm học 2018-2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:   16   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Đồng Hành kì 36 – Học kì 2 năm học 2018-2019

_______________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên khóa 2017 hoặc 2018 bậc Đại học hoặc Cao đẳng, có tư cách đạo đức tốt;
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Học lực từ khá trở lên;
 • Chưa nhận học bổng của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2018-2019.
 1. Giá trị học bổng:

3.000.000đ – 4.000.000đ / suất/ SV. Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Lưu ý: sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.

 1. Hồ sơ xin học bổng

Hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 31/03/2019.

Hồ sơ cho hình thức trực tuyến được thực hiện bằng cách truy cập trực tiếp vào trang web donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”.

 1. Lịch nhận hồ sơ và phỏng vấn
 • Sinh viên thực hiện hồ sơ theo hình thức trực tuyến cần hoàn thành trước 23h59 ngày 31/03/2019
 • Lịch phỏng vấn dự kiến tại Tp.HCM là 21/04/2019.
 • Kết quả được thông báo tại website trường và trang web donghanh.net dự kiến vào ngày 10/05/2019.
 • Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức vào nửa cuối tháng 5/2019.
 • Các bạn sinh viên có thể gửi thắc mắc của mình tới contact@donghanh.net

 

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương