THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2024 (ĐỢT 1 – THÁNG 5/2024)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM 2024 (ĐỢT 1 – THÁNG 5/2024)

Nhằm khuyến khích Thầy Cô nghiên cứu khoa học cũng như góp phần gia tăng công bố, Ban Giám hiệu Trường đã phê duyệt cho đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2024 đợt 1. Thời gian thực hiện dự kiến từ 6/2024 đến 6/2025, thời hạn nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán kinh phí đến 7/2025.

Kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Phòng thí nghiệm, Giám đốc Trung tâm thông báo đến các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu viên tại đơn vị về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện.

  1. Loại hình đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ:
  2. Đề tài định hướng nghiên cứu:

– Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 bài báo được công bố (hoặc được chấp nhận đăng) trên các tạp chí khoa học trong danh mục Scopus/Web of Science hiện hành hoặc kỷ yếu Hội nghị Quốc tế (có phản biện) được xuất bản bởi ACM, Springer, IEEE hoặc tương đương (áp dụng cho lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử – Viễn thông).

  1.   Đề tài định hướng ứng dụng:

       – Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 sáng chế hoặc giải pháp hữu ích hoặc bản quyền tác giả đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

  1. Kinh phí:

      Các đề tài được thực hiện do nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học công nghệ từ Trường có kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 50 triệu đồng;         

  1. Tiêu chuẩn đối với đề tài cấp Trường:

– Thời gian thực hiện: 12 tháng (chưa tính thời gian nghiệm thu);

       – Đề tài nghiên cứu phù hợp định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường, Khoa, Trung tâm, Phòng thí nghiệm;

– Tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề tài;

– Tính không trùng lắp của đề tài.

  1. Tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài:

– Chủ nhiệm là cán bộ trường, đã kí hợp đồng làm việc / hợp đồng lao động;

– Có chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký, có trình độ Cử nhân Đại học, Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ;

– Không nợ đề tài cũ. Nếu có đề tài chưa nghiệm thu thì phải hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu và quyết toán;

– Trong thời gian nhận thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc chuyển đổi công tác;

– Không đồng thời chủ trì 02 đề tài cùng cấp;

– Không bị kỷ luật hoặc đã hết hạn kỷ luật.

  1. Đăng ký thực hiện:

+ Hồ sơ đăng ký gồm: 01 file Thuyết minh đề cương (theo mẫu T01) và Lý lịch Khoa học của Chủ nhiệm – Thành viên nộp trực tuyến tại:

https://oms-research.hcmus.edu.vn

Từ năm 2024, các đề tài cấp Trường sẽ được đăng ký, phản biện, quản lý, gia hạn, đăng ký và tiến hành nghiệm thu trên hệ thống này.

 + Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/5/2024.

** Lưu ý:

1/ Đề tài NCKH cấp Trường KHÔNG YÊU CẦU SẢN PHẨM ĐÀO TẠO. Do đó, Chủ nhiệm đề tài vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đăng ký vì sau khi đề tài được duyệt, các sản phẩm đã đăng ký BẮT BUỘC phải có đầy đủ thì đề tài mới được tiến hành nghiệm thu.

2/ Tên đề tài KHÔNG VIẾT IN HOA.

 

R03-Ly lich khoa hoc ĐHQG

T01 (3BẢN) – THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG 2024

CV 135_0001