Thông báo danh sách chính thức SV được xét cấp học bổng khuyến khích HK2_1617

Thông báo danh sách chính thức SV được xét cấp học bổng khuyến khích HK2_1617

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

__________________

Số: 116/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết quả chính thức học bổng khuyến khích HK2/2016-2017

_________________________

 

    Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách SV chính thức được cấp học bổng khuyến khích học kỳ 2/2016-2017 và điểm chuẩn cấp học bổng mới như sau:

  •     Điểm xét học bổng mới:

 Ngành

Khóa 2013

Khóa 2014

Khóa 2015

Khóa 2016

Tổng số suất

Toán

8.55

8

8.07

8.14

58

CNTT

8

8.02

8

8

99

Vật lý

8.11

8.14

8.05

8.23

51

Hóa

8

8.02

8.13

8.09

57

Sinh

7.48

7.5

7.92

7.57

65

Địa chất

8.36

8.53

7.97

7.4

33

KHMT

8.09

8

8.38

7.88

41

CNSH

8.08

8

8.08

8.37

51

KHVL

7.16

7

7.47

7

31

ĐTVT

8.11

8

8

8

39

HDH

7.5

7.45

8.16

7.94

12

CNMT

7.77

7.85

7.78

7.53

29

KTHN

9.32

8.62

9.06

8.43

8

Bậc CĐ

 

7.22

7.18

7.18

84

 

   SV theo dõi thông báo chuyển học bổng trên website trường.

Nơi nhận:

        –   Ban Giám Hiệu;

         –   P. KH-TC, P. ĐT;

–   Các Khoa;

–   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam

(đã ký)