Thông báo đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền nhóm nghiên cứu mạnh 2021

Thông báo đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền nhóm nghiên cứu mạnh 2021

 

Theo thông báo của Ban Khoa học – Công nghệ về việc đề xuất các chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG- HCM (trong kế hoạch năm 2021), kính đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng Phòng thí nghiệm, Giám đốc Trung tâm và Viện trưởng đề xuất (các) chương trình nghiên cứu trọng điểm tại đơn vị mình nếu có nhu cầu.

Quý Thầy Cô vui lòng tham khảo Hướng dẫn số 1148/QĐ-ĐHQG ngày 22/6/2018 của ĐHQG-HCM “Xây dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM”.

Việc đăng ký (các) đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh được tiến hành gồm 02 bước:

1)     Đăng ký danh sách đề xuất:

–         Quý Thầy Cô gửi file  Thông tin tóm tắt chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM” của đơn vị (theo mẫu) về phòng Khoa học Công nghệ đến hết ngày 19/3/2020.

–         Nhà trường sẽ tổng hợp và gửi danh sách báo cáo ĐHQG-HCM trong ngày 20/3/2020. Do danh sách các đề xuất tổng hợp trong toàn trường được gửi đến Ban Khoa học Công nghệ nên tất cả các đề xuất đã đăng ký từ đơn vị đều cần nộp bộ hồ sơ đề xuất chính thức.

2)     Nộp hồ sơ đề xuất:

–         Với mỗi đề xuất đã đăng ký, quý Thầy Cô gửi 03 bản gốc, được đóng thành từng cuốn, về Phòng Khoa học Công nghệ đến hết ngày 23/4/2020.

–         Mỗi bộ hồ sơ gồm:

o   Trang bìa và thuyết minh chương trình theo mẫu quy định;

o   Lý lịch khoa học của trưởng nhóm và thành viên tham gia có chữ ký của người khai;

o   Minh chứng thành tích của nhóm nghiên cứu và các văn bản khác (nếu có).

–          Ngoài ra, quý Thầy Cô vui lòng gởi bản mềm lưu tất cả các hồ sơ dạng tập tin word dùng thống nhất bảng mã Unicode qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn>, văn bản khác có thể dùng pdf.

–         Văn bản Quy định và mẫu biểu có thể tải về từ email hoặc từ trang web trường/Nghiên cứu/Thông báo.