THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP QUỐC GIA MÃ SỐ KC.12/21-30

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP QUỐC GIA MÃ SỐ KC.12/21-30

Theo thông báo của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Chương trình “Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước” giai đoạn đến năm 2023, mã số KC.14/21-30, Trường kính đề nghị các Trưởng đơn vị phổ biến đến các Nhà khoa học và các Nhóm nghiên cứu thuộc đơn vị tiến hành đề xuất.

          Các đề xuất vui lòng hoàn thành nội dung theo mẫu Đề xuất A1 (mẫu A1-ĐXNV mới của Thông tư 06/2023/TT-BKHCN) đính kèm. Nhóm/Cá nhân đề xuất vui lòng xem chi tiết và xác định hướng nghiên cứu đề xuất phù hợp với Chương trình KC.14 (chi tiết Chương trình xem Quyết định số 2846/QĐ-BKHCN ngày 01/12/2023).

  • Thời gian nộp đề xuấttrước 11g00 ngày 25/12/2023.
  • Hồ sơ cần nộp:02 bản in Đề xuất nhiệm vụ có ký tên của Đại diện Nhóm/Cá nhân đề xuất gửi về Phòng KHCN, đồng thời gửi file .doc Đề xuất qua email <vtmthuan@hcmus.edu.vn>. 

Trường sẽ tổng hợp chuyển ĐHQG-HCM theo hạn định.

Trân trọng.