THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NV KHCN CẤP QUỐC GIA 2025 THUỘC CT KHCN HỖ TRỢ NCPT VÀ ƯDCN CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0 MÃ SỐ 4.0/19-30

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NV KHCN CẤP QUỐC GIA 2025 THUỘC CT KHCN HỖ TRỢ NCPT VÀ ƯDCN CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0 MÃ SỐ 4.0/19-30
Theo công văn số 596/SKHCN-QLKH ngày 25/3/2024 của Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0 mã số KC-4.0/19-30, Phòng KHCN kính chuyển thông tin đến Quý đơn vị nhằm phổ biến rộng rãi đến các cá nhân và nhóm nghiên cứu tham gia đề xuất. Đây là kêu gọi đề xuất riêng của tỉnh Đồng Tháp để địa phương có nhu cầu phù hợp sẽ tiến hành đặt hàng.
Phiếu đề xuất viết theo mẫu tương ứng đính kèm và vui lòng gửi về Phòng KHCN theo 2 đợt kêu gọi:
– Đợt 1: trước ngày 15 giờ ngày 09/4/2024.
– Đợt 2: trước ngày 15 giờ ngày 10/6/2024.
Phòng KHCN sẽ tổng hợp trình BGH lập công văn gửi đến Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp theo hạn định.