Thông báo học bổng Đồng Hành kì 34-Học kì 2 năm học 2017-2018

Thông báo học bổng Đồng Hành kì 34-Học kì 2 năm học 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Số:   29   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Đồng Hành kì 34 – Học kì 2 năm học 2017-2018

_______________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên năm nhất hoặc năm hai bậc Đại học hoặc Cao đẳng, hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/cận nghèo/hoàn cảnh khó khăn);
 • Điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên;
 • Chưa nhận học bổng của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2017-2018.
 1. Giá trị học bổng:

3.000.000đ – 4.000.000đ / suất/ SV. Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Lưu ý: sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.

 1. Hồ sơ xin học bổng

Hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 19/4/2018.

Hồ sơ cho hình thức trực tuyến được thực hiện bằng cách truy cập trực tiếp vào trang web donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”.

 1. Lịch nhận hồ sơ và phỏng vấn
 • Sinh viên thực hiện hồ sơ theo hình thức trực tuyến cần hoàn thành trước 23h59 ngày 19/4/2018.
 • Thời gian phỏng vấn tại Tp.HCM dự kiến là giữa tháng 5/2018.
 • Kết quả được thông báo tại các trường và tại trang web donghanh.net dự kiến vào ngày 30/5/2018.
 • Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức trong tháng 6/2018.
 • Các bạn sinh viên có thể gửi thắc mắc của mình tới contact@donghanh.net, hoặc liên hệ với fanpage của Quỹ học bổng tại: http://www.facebook.com/DongHanh ./.

 

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương