Thông báo học bổng Hessen-CHLB Đức năm học 2017-2018

Thông báo học bổng Hessen-CHLB Đức năm học 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:     25    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Hessen – CHLB Đức năm học 2017-2018

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy, có tư cách đạo đức tốt;
 • Sinh viên có điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2017-2018 từ 7,5 trở lên;
 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
 • Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác.
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2017-2018 từ 65 điểm trở lên.
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

2 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 216 Euro.

 1. Hồ sơ xin học bổng
 • Tờ khai thông tin cá nhân (tải mẫu): SV in ra và viết tay, khai đầy đủ các mục, viết hoa phần họ và tên, dán ảnh 4×6, ký và ghi rõ họ tên;
 • Bảng điểm học tập học kì 1 năm học 2017-2018;
 • Giấy chứng nhận (tải mẫu): SV in ra và điền đầy đủ thông tin, kí tên, không cần xin xác nhận của Trường;
 • Bảng photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 27/3/2018 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương