Thông báo học bổng Kumho Asiana năm học 2019 – 2020

Thông báo học bổng Kumho Asiana năm học 2019 – 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:     98    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Kumho Asiana năm học 2019 – 2020

_________________

 Đối tượng dự tuyển

  • Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2019, có tư cách đạo đức tốt;
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn: hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, khuyết tật hoặc hoàn cảnh khó khăn…
  • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2019 – 2020.

Giá trị học bổng

 1. 2.150.000 đ / học kỳ / sinh viên trong cả 4 năm học đại học (nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt).

Hồ sơ xin học bổng

  • Lý lịch sinh viên có xác nhận của trường (theo mẫu);
  • Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu) ;
  • Bản photo kết quả tốt nghiệp THPT (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);
  • Bản photo giấy báo nhập học;
  • Bản photo CMND;
  • Giấy chứng nhận gia đình khó khăn, sổ hộ nghèo;
  • Các chứng nhận khác (nếu có): học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố…

Nghĩa vụ của sinh viên được cấp học bổng

  • Báo cáo kết quả học tập: định kỳ nộp bảng điểm của học kỳ liền kề trước vào ngày 20/3 và 20/10 hàng năm về Ban CTSV ĐHQG-HCM;
  • Học bổng sẽ bị cắt nếu sinh viên thuộc một trong các trường hợp: không gửi báo cáo kết quả học tập đúng thời hạn; vi phạm quy chế, quy định, nội quy của Nhà trường, của ĐHQG-HCM; vi phạm pháp luật; không đủ sức khỏe học tập.

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

 1. Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 16/10/2019 tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở Thủ Đức – Dĩ An.

  Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương