Thông báo học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019-2020

Thông báo học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019-2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    20   /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Lawrence S. Ting – Năm học 2019-2020

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy các khóa 2016, 2017, 2018; có tư cách đạo đức tốt.
 • Sinh viên có điểm trung bình học kì 1 năm học 2018-2019 từ 7.0 trở lên.
 • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương);
 • Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2018-2019 từ loại Khá trở lên.
 1. Số lượng – Giá trị học bổng

Số lượng 13 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 14.000.000 đ, học bổng được chia làm 2 học kỳ, mỗi học kỳ 7.000.000đ. Tiền học bổng sẽ được chuyển hàng tháng (mỗi tháng 1.4 triệu đồng) thông qua Ngân hàng Ngoại thương.

 1. Nghĩa vụ của sinh viên được cấp học bổng
 • Các sinh viên được nhận học bổng vào cuối học kì 1 năm học 2019 – 2020 (cuối tháng 1/2020) phải nộp bản thành tích học tập và giấy xác nhận có tham gia công tác xã hội học kì 1 về cho Phòng CTSV. Nếu các em SV thành tích học kì 1 không đạt, Quỹ Lawrence S.Ting sẽ ngưng xét phát phần học bổng học kì 2.
 • Sinh viên được cấp học bổng phải có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ tổ chức.
 1. Hồ sơ xin học bổng
 • 02 đơn xin cấp học bổng (01 bản tiếng Anh theo mẫu và 01 bản tiếng Việt theo mẫu), có dán hình (ghi đầy đủ các hạng mục trong đơn mẫu);
 • Bảng điểm học tập học kì 1 năm học 2018-2019;
 • 01 bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết, ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của mình);
 • 02 thư giới thiệu của 2 thầy cô của Trường (có xác nhận của Trường).
 • 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận của tổ chức từ thiện hoặc của đơn vị tổ chức);
 • 01 bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting (tham khảo trong trang web của Quỹ: lawrencestingfund.org) .
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương.
 1. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2019: Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00./.

 

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương