Thông báo học bổng Lương Định Của năm học 2017-2018

Thông báo học bổng Lương Định Của năm học 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:     99    /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Lương Định Của năm học 2017-2018

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên đại học hệ chính quy có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sóc Trăng, có tư cách đạo đức tốt;
 • Điểm học tập năm học 2016-2017 từ 7.0 trở lên, điểm rèn luyện năm học 2016-2017 từ loại Khá trở lên;
 • Thuộc đối tượng khuyết tật, mồ côi, bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn;
 • Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018.
 1. Giá trị học bổng

Mỗi suất học bổng có giá trị 3.000.000 VNĐ (Ba triệu đồng).

 1. Hồ sơ gồm:
 • Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu)
 • Bảng điểm học tập và rèn luyện năm học 2016-2017;
 • Bản sao các bằng khen, giấy khen (nếu có);
 • Bản sao sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn;
 • Bản sao sổ hộ khẩu.

Tất cả hồ sơ cho vào túi đựng hồ sơ.

 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 15/12/2017 (thứ sáu) tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Trần Vũ