Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ 2017

Thông báo học bổng Mitsubishi UFJ 2017

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2017

_________________

 

  1. Đối tượng dự tuyển

–         Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014 hoặc 2015, có tư cách đạo đức tốt.

–         Sinh viên có điểm trung bình năm học 2016-2017 từ 8.0 trở lên, ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm 2016;

–         Điểm rèn luyện năm học 2016-2017 từ 80 điểm trở lên;

–         Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2017 – 2018.

  1. Số lượng – Giá trị học bổng

Số lượng 10 suất, mỗi suất học bổng có giá trị 340 USD.

  1. Hồ sơ xin học bổng

–         Phiếu thông tin (Data Sheet): có dán ảnh 3×4 chụp không quá 06 tháng (theo mẫu sau ufj_2017_-_grant_application_form, chữ viết rõ ràng). Lưu ý: địa chỉ email cần viết chính xác, rõ ràng và có tính lâu dài;

–         Bảng điểm học tập năm học 2016-2017 (cả năm);

–         Bảng photo các giấy khen, chứng nhận về thành tích (nếu có).

  1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên cơ sở 1 (Quận 5) trước ngày 15/9/2017.

Thời gian: sáng từ 08g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30.

 

           

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– BCN các Khoa;

– Đoàn TN, Hội SV;

– Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương